Συμπληρωματική Πληροφόρηση για την Πληρωμή Μερίσματος Χρήσεως 2008

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΣΥΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΕΩΣ 2008

 

 

Η Εταιρεία ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στους υπολογισμούς του μερίσματος ενημερώνει τους κ.κ. μετόχους ως ακολούθως:
Το ποσό του μερίσματος, που ενέκρινε η Τακτική Γενική Συνέλευση, δηλαδή 0,2000 ευρώ ανά μετοχή, θα προσαυξηθεί με το μέρισμα που αντιστοιχεί στις 378.137 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία, ήτοι 0,0054 ευρώ ανά μετοχή και έτσι το συνολικό ποσό του καταβλητέου μερίσματος ανά μετοχή θα ανέλθει σε 0,2054 ευρώ ενώ το συνολικό διανεμόμενο μέρισμα παραμένει σε 2.878.200 ευρώ. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194/25.09.2008), το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,1849 ευρώ ανά μετοχή.
Επίσης, σημειώνεται ότι η Τακτική Γενική Συνέλευση χορήγησε στους μετόχους δικαίωμα να συμμετάσχουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, με επανεπένδυση ποσού έως 50% του μερίσματος που δικαιούνται, μετά την αφαίρεση του αναλογούντος φόρου μερισμάτων ποσοστού 10%. Η αύξηση αυτή θα συντελεστεί με επανεπένδυση του υπολοίπου μερίσματος της χρήσης 2008, μετά την αφαίρεση του 50% του συνολικού εγκεκριμένου μερίσματος, που θα καταβληθεί μετρητοίς, και συγκεκριμένα μέχρι ποσού 1.439.100 ευρώ, δηλαδή 0,1027 ευρώ ανα μετοχή, και έτσι το συνολικό ποσό του μερίσματος για επανεπένδυση ανά μετοχή, μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 10%, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 18 του Νόμου 3697/2008 (ΦΕΚ Α’ 194/25.09.2008), θα ανέλθει σε 0,0924 ευρώ, εφόσον και κατά το μέρος που οι μέτοχοι επιλέξουν, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, στο διάστημα από 09.06.2009 έως και 23.06.2009, τη λήψη του μερίσματος υπό μορφή ακέραιων μετοχών της εταιρίας, εν όλω ή εν μέρει, αντί για μετρητά. 


Αθήνα, 12 Ιουνίου 2009
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί Cookies.

Αν συνεχίσετε με αυτόν τον περιηγητή, τότε συμφωνείτε στην χρήση τους.

Το καταλαβαίνω