Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (08.09.2017)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 8 Σεπτεμβρίου 2017 συνήλθε στα γραφεία της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. στη Ν. Κηφισιά, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας.

 

Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν συνολικά 14 μέτοχοι, που είναι κύριοι συνολικά 9.481.114 μετοχών της εταιρίας επί συνόλου 14.050.971 κοινών ονομαστικών μετοχών αυτής, δηλαδή παρέστησαν μέτοχοι που είναι κύριοι του 67,48% του συνόλου των μετοχών της.

 

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

 

 1. Ενέκρινε τις οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
 2. Ενέκρινε τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της χρήσης 2016.
 3. Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις Οικονομικές Καταστάσεις και την εν γένει διαχείριση της εταιρίας για την χρήση 2016.
 4. Ενέκρινε τη διανομή μερίσματος προς τους μετόχους της Εταιρίας, από έκτακτα αποθεματικά που σχηματίστηκαν από φορολογημένα κέρδη προηγούμενων χρήσεων, ποσού 2.000.858,27 ευρώ δηλαδή 0,1424 ευρώ ανά μετοχή. Μετά την παρακράτηση φόρου μερισμάτων ποσοστού 15%, το καθαρό πληρωτέο μέρισμα ανέρχεται σε 0,12104 ευρώ ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Σ.Α.Τ. της Πέμπτης 21 Σεπτεμβρίου 2017 (record date). Από την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου 2017 η μετοχή θα διαπραγματεύεται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η πληρωμή του μερίσματος στους κ.κ. Μετόχους θα γίνει την Τετάρτη 27 Σεπτεμβρίου 2017 σε τράπεζα που θα ανακοινωθεί εντός των προσεχών ημερών όταν οριστικοποιηθεί η σχετική σύμβαση. Θα ακολουθήσει λεπτομερής ανακοίνωση για την ενημέρωση του τρόπου πληρωμής του μερίσματος.
 5. Ενέκρινε τις αμοιβές και αποζημιώσεις που καταβλήθηκαν στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου για τις προσφερόμενες από αυτούς υπηρεσίες κατά τη διάρκεια της 34ης Εταιρικής χρήσης (1.1.2016-31.12.2016) και καθόρισε ανώτατα όρια αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2017.

 

 1. Εξέλεξε την εταιρία Ορκωτών Ελεγκτών Grant Thornton για τον τακτικό έλεγχο της χρήσης 2017 και καθόρισε την αμοιβή τους.

 

 1. Εξέλεξε ομοφώνως, νέο επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (πλην του κ. Stephan Herron του Charles, ο οποίος εκλέχθηκε με 9.330.214 ψήφους υπέρ και 150.900 κατά, δηλαδή ποσοστό 98,41% των παρευρισκομένων μετόχων) με τριετή θητεία παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση μετά την λήξη της θητείας του, που απαρτίζεται από τα εξής μέλη:

 

 1. Αναστάσιος Πολίτης του Αδάμ
 2. Γεώργιος Κόλλιας του Χαραλάμπους
 3. Νατάσα Κόβα του Γεωργίου
 4. Χαράλαμπος Χατζηδάκις του Ιωάννη
 5. Φραγκίσκος Δουκέρης του Γεωργίου
 6. Stephan Herron του Charles
 7. Παρασκευή Πολίτη του Παναγιώτη 

 

Ως ανεξάρτητα μέλη ορίστηκαν οι κ.κ. Stephan Herron και Παρασκευή Πολίτη.

 

 1. Εξέλεξε Ελεγκτική Επιτροπή με τον κ. Χαράλαμπο Χατζηδάκι ως Πρόεδρο και τους κ.κ. Stephan Herron και Παρασκευή Πολίτη ως μέλη. 

 

 1. Παρέσχε άδεια, κατ’ άρθρο 23α κ.ν. 2190/1920, με 9.330.214 ψήφους υπέρ και 150.900 κατά, δηλαδή ποσοστό 98,41% των παρευρισκομένων μετόχων, για τις συμβάσεις της Εταιρείας σε σχέση με τις μετ’ αυτής συνδεδεμένες και συγγενείς εταιρείες και συγκεκριμένα για τη σύναψη, έγκριση, παράταση ή ανανέωση συμβάσεων μεταξύ της Εταιρείας και των μετ’ αυτής συνδεδεμένων και συγγενών εταιρειών για λόγους οικονομικούς και λειτουργικούς, αφού η οικονομική υποστήριξη και ενίσχυση των εργασιών των συνδεδεμένων και συγγενών με αυτήν εταιρειών, οδηγεί  σε κάθε περίπτωση στην οικονομική τους σταθερότητα και ανάπτυξη τους με προφανείς οικονομικές ωφέλειες και για την Εταιρεία μας και κατά συνέπεια για το Εταιρικό συμφέρον. Στα πλαίσια της ως άνω απόφασης, παρέσχε ειδική άδεια (έγκριση) του άρθρου 23α του Κ.Ν. 2190/1920 για τις συμβάσεις εγγύησης υπέρ της «ΕΛΤΡΕΚΚΑ Α.Ε.» στην οποία συμμετέχει κατά 50% που αφορούν πίστωση €5.500.000,00 από την «Τράπεζα Eurobank Ergasias Ανώνυμη  Εταιρεία», για την εγγύηση της Εταιρείας και πίστωση ύψους € 4.724.871,61 από την ALPHA BANK.

 

 

     10. Διάφορα θέματα – Ανακοινώσεις.

        Το Διοικητικό Συμβούλιο ανακοίνωσε στην ΤΓΣ την ανασυγκρότηση σε σώμα του ΔΣ κατά τις ημερομηνίες 29/5/2017 και 30/6/2017 προς άσκηση των νομίμων εξουσιών της Γενικής Συνέλευσης.

 

 

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο

της ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.