ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016 & 2017 (13.11.2018)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

 

 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΧΡΗΣΕΩΝ 2016 & 2017
ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

  

 H ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε. βάσει της παραγράφου 4.1.3.1. του κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013) διενεργήθηκε φορολογικός έλεγχος από το Νόμιμο Ελεγκτή για τις χρήσεις 2016 και 2017 (διαχειριστικές χρήσεις από 1/1/2016 μέχρι 31/12/2016 και 1/1/2017 μέχρι 31/12/2017) και εξεδόθησαν Εκθέσεις Φορολογικής Συμμόρφωσης με Συμπέρασμα «Xωρίς Eπιφύλαξη» και για τις δύο χρήσεις.

 

 

Ν. Κηφισιά, 13 Νοεμβρίου 2018