Ανακοίνωση πρόθεσης συμμετοχής σε διαγωνισμό (16.07.2019)

ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ & ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΡ.Μ.Α.Ε. 7922/06/Β/86/52
Γ.Ε.ΜΗ. 341201000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Ανακοινώνεται από την εταιρεία σύμφωνα με τη διάταξη του αρ. 1§5  του Π.Δ. 82/1996, η πρόθεσή της να συμμετάσχει σε διαδικασία διαγωνισμού που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως ισχύει. Συγκεκριμένα η εταιρεία προτίθεται να λάβει μέρος σε διαγωνισμό του Δήμου Κρωπίας, με Αρ. Πρωτ. 10468/26.06.19 και Α/Α ΕΣΗΔΗΣ 66340, για την <Προμήθεια οχημάτων, μηχανημάτων έργου κλπ>.


Το Διοικητικό Συμβούλιο της
ΕΛΤΡΑΚ Α.Ε.