Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.03.2010) - eltrak