Πολιτική Φοροδιαφυγής
Δήλωση Πολιτικής

Είναι πολιτική μας να διεξάγουμε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες με έντιμο και ηθικό τρόπο. Η Εταιρεία ακολουθεί μια προσέγγιση μηδενικής ανοχής της διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής σύμφωνα με το δίκαιο της Ελλάδας ή σύμφωνα με το δίκαιο οποιασδήποτε ξένης χώρας. Δεσμευόμαστε να ενεργούμε επαγγελματικά, δίκαια και με ακεραιότητα σε όλες τις επιχειρηματικές μας συναλλαγές και σχέσεις, όπου και αν δραστηριοποιούμαστε, καθώς και να εφαρμόζουμε και να επιβάλλουμε αποτελεσματικά συστήματα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Η Εταιρεία θα τηρεί όλους τους νόμους που σχετίζονται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σε όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Σχετικά με αυτήν την πολιτική

Σκοπός αυτής της πολιτικής είναι:

α) να ορίσουμε τις υποχρεώσεις μας και τις υποχρεώσεις όσων εργάζονται για εμάς, με γνώμονα θέσεις μας για την πρόληψη της εγκληματικής διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής·

β) Να παρέχουμε ενημέρωση και καθοδήγηση σε όσους εργάζονται για εμάς σχετικά με τον τρόπο αναγνώρισης και αποφυγής της φοροδιαφυγής.

Ως εργοδότης, εάν δεν εμποδίσουμε τους υπαλλήλους, τους εργαζόμενους, τους προστηθέντες ή τους παρόχους υπηρεσιών μας να διευκολύνουν τη φοροδιαφυγή, ενδέχεται να αντιμετωπίσουμε κυρώσεις, συμπεριλαμβανομένων προστίμων. Ο Όμιλος έχει εντοπίσει ότι τα ακόλουθα ενέχουν σημαντικούς κινδύνους για την επιχείρηση:

α) Καθεστώς εργασίας των εργολάβων.

β) Φορολογικό καθεστώς τρίτων / προμηθευτών.

ε) Υπεργολάβοι.

στ) Οι χώρες στις οποίες αναπτύσσονται επιχειρηματικές δραστηριότητες και

ζ) Αλλαγή στα στοιχεία τιμολογίου - τραπεζικός λογαριασμός, ημερομηνίες υπηρεσίας, όνομα εταιρείας.

Για την αντιμετώπιση αυτών των κινδύνων, η διοίκησή μας διασφαλίζει ότι τυχόν εντοπισθέντες κίνδυνοι και διαδικασίες μετριασμού τους κοινοποιούνται στην επιχειρηματική αλυσίδα σε σχετικά τρίτα μέρη, ώστε να διασφαλίζεται ότι είναι ενσωματωμένοι και κατανοητοί. Επιπλέον, η διοίκησή μας απαιτεί από το προσωπικό μας στην επιχειρηματική μας αλυσίδα και σε άλλα σχετικά τρίτα μέρη να επανεξετάζουν, να κατανοούν και να παρέχουν υπογραφές που αποδεικνύουν την κατανόησή τους για αυτές και άλλες σχετικές πολιτικές. Στα πλαίσια αυτής της πολιτικής, τρίτο μέρος νοείται κάθε άτομο ή οργανισμός με τον οποίο έρχεστε σε επαφή κατά τη διάρκεια της εργασίας σας για την Εταιρεία και περιλαμβάνει υφιστάμενους και δυνητικούς πελάτες, προμηθευτές, διανομείς, επιχειρηματικές επαφές, πράκτορες, συμβούλους και κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των συμβούλων, των αντιπροσώπων και των υπευθύνων τους, των πολιτικών και των πολιτικών κομμάτων.

Ποιος πρέπει να συμμορφώνεται με την Πολιτική;

Η πολιτική ισχύει για όλα τα πρόσωπα που εργάζονται για την Εταιρεία ή οποιεσδήποτε Θυγατρικές Εταιρείες για λογαριασμό μας με οποιαδήποτε ιδιότητα, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων όλων των επιπέδων, των διευθυντών, των υπαλλήλων, των προσωρινά απασχολούμενων, των αποσπασμένων εργαζομένων, των εθελοντών, των ασκούμενων, των προστηθέντων, των εργολάβων, των εξωτερικών συμβούλων, των εκπροσώπων τρίτων και των επιχειρηματικών εταίρων, των χορηγών ή οποιουδήποτε άλλου προσώπου που σχετίζεται με εμάς όπου και αν βρίσκονται.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την πολιτική;

Το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη συνολική ευθύνη να διασφαλίζει ότι αυτή η πολιτική συμμορφώνεται με τις νομικές και δεοντολογικές μας υποχρεώσεις και ότι όλοι όσοι βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας συμμορφώνονται με αυτήν.

H ομάδα συμμόρφωσης, έχει την πρωταρχική και καθημερινή ευθύνη για την εφαρμογή αυτής της πολιτικής παρακολουθώντας τη χρήση και την αποτελεσματικότητά της, ασχολείται με τυχόν ερωτήματα σχετικά με αυτήν και ελέγχει τα συστήματα και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για να διασφαλίσει ότι είναι αποτελεσματικά στην πρόληψη της διευκόλυνσης της φοροδιαφυγής.

Η διοίκηση σε όλα τα επίπεδα είναι υπεύθυνη για τη διασφάλιση του ότι όσοι δίνουν αναφορά σε αυτούς κατανοούν και συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική και τους παρέχεται επαρκής και τακτική κατάρτιση σχετικά με αυτήν.

Τι είναι η διευκόλυνση της φοροδιαφυγής;

Για τους σκοπούς αυτής της πολιτικής:

(α) α) φοροδιαφυγή σημαίνει το αδίκημα της σκόπιμης και μεθοδικής αποφυγής της σωστής καταβολής των φόρων όπως ορίζεται στο ελληνικό δίκαιο.

(β) Αλλοδαπή φοροδιαφυγή σημαίνει αποφυγή φόρου σε ξένη χώρα, υπό την προϋπόθεση ότι η συμπεριφορά αποτελεί αδίκημα στη χώρα αυτή και θα αποτελούσε ποινικό αδίκημα εάν διαπράττετο στην Ελλάδα · και

(γ) Διευκόλυνση της φοροδιαφυγής σημαίνει ότι κάποιος εν γνώσει του ενδιαφέρεται ή λαμβάνει μέτρα για τη δόλια φοροδιαφυγή (είτε πρόκειται για φόρο στην ημεδαπή είτε για φόρο σε αλλοδαπή χώρα) από άλλο πρόσωπο ή για υποβοήθηση, υποκίνηση, παροχή συμβουλών ή προμήθεια της διάπραξης του αδικήματος αυτού. Η διευκόλυνση της φοροδιαφυγής αποτελεί ποινικό αδίκημα όπου γίνεται σκόπιμα.

Η φοροδιαφυγή δεν είναι το ίδιο με τη φοροαποφυγή ή τον φορολογικό σχεδιασμό. Η φοροαποφυγή μερικές φορές χαρακτηρίζεται ως φοροδιαφυγή και αποτελεί διοικητικό και ποινικό αδίκημα. Η Οδηγία αντι-φοροαποφυγής περιλαμβάνει ειδικά μέτρα για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό και έναν γενικό κανόνα κατά της κατάχρησης για την εξουδετέρωση του επιθετικού φορολογικού σχεδιασμού όταν δεν ισχύουν άλλοι κανόνες. Η φοροαποφυγή δεν είναι πάντα παράνομη όταν περιλαμβάνει τη λήψη μη καταχρηστικών μέτρων εντός των πλαισίων του νόμου για την ελαχιστοποίηση του πληρωτέου φόρου.

Τι δεν πρέπει να κάνετε

Δεν είναι αποδεκτό για εσάς (ή κάποιον άλλο που ενεργεί για λογαριασμό σας)να:

α) εμπλέκεστε σε κάθε μορφής διευκόλυνση της φοροδιαφυγής στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό.

β) ενισχύετε, συνεργάζεστε, συμβουλεύετε ή προωθείτε τη διάπραξη αδικήματος φοροδιαφυγής ή αλλοδαπής φοροδιαφυγής από άλλο πρόσωπο.

γ) να μη αναφέρετε αμέσως οποιοδήποτε αίτημα ή απαίτηση από οποιοδήποτε τρίτο μέρος για να διευκολύνετε τη φοροδιαφυγή (είτε ελληνικού φόρου είτε φόρου αλλοδαπής) ή οποιαδήποτε εικαζόμενη φοροδιαφυγή (είτε ελληνικού φόρου είτε φόρου αλλοδαπής) από άλλο πρόσωπο σύμφωνα με την παρούσα πολιτική,

δ) Συμμετέχετε σε οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει σε παραβίαση αυτής της πολιτικής, ή

ε) Aπειλήσετε ή προβείτε σε αντίποινα εναντίον άλλου ατόμου που έχει αρνηθεί να διαπράξει αδίκημα φοροδιαφυγής ή αδίκημα ξένης φοροδιαφυγής ή που έχει εγείρει ανησυχία στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής.

Οι ευθύνες σας

Πρέπει να διασφαλίσετε ότι διαβάζετε, κατανοείτε και συμμορφώνεστε με αυτήν την πολιτική.

Η πρόληψη, ο εντοπισμός και η αναφορά της φοροδιαφυγής και της φοροδιαφυγής στο εξωτερικό αποτελούν ευθύνη όλων όσων εργάζονται για εμάς ή βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας.

Είστε υποχρεωμένοι να αποφύγετε οποιαδήποτε δραστηριότητα που μπορεί να οδηγήσει ή να υποδείξει παραβίαση αυτής της πολιτικής.

Πρέπει να ενημερώσετε τον διευθυντή σας το συντομότερο δυνατό, εάν πιστεύετε ή υποψιάζεστε ότι έχει προκύψει ή ενδέχεται να προκύψει διένεξη με αυτήν την πολιτική στο μέλλον. Για παράδειγμα, εάν ένας εργαζόμενος ή προμηθευτής ζητήσει να πληρωθεί σε υπεράκτιο τραπεζικό λογαριασμό, χωρίς βάσιμο λόγο, ή ένας προμηθευτής ζητά να πληρωθεί σε μετρητά, υποδεικνύοντας ότι αυτό θα σημαίνει ότι η πληρωμή δεν υπόκειται σε ισχύοντα φόρο. Περαιτέρω «επισημάνσεις κινδύνου» που μπορεί να υποδεικνύουν πιθανή φοροδιαφυγή παρατίθενται στα πιθανά σενάρια κινδύνου: «Επισημάνσεις κινδύνου».

Πώς να εγείρετε ανησυχία

Ενθαρρύνεστε να εγείρετε ανησυχία σχετικά με οποιοδήποτε ζήτημα ή υποψία φοροδιαφυγής ή ξένης φοροδιαφυγής το συντομότερο δυνατό.

Εάν αντιληφθείτε οποιαδήποτε φοροδιαφυγή (είτε ελληνικού φόρου είτε φόρου αλλοδαπής από άλλο πρόσωπο κατά τη διάρκεια της εργασίας σας ή σας ζητηθεί να βοηθήσετε άλλο πρόσωπο στη φοροδιαφυγή (άμεσα ή έμμεσα) ή εάν πιστεύετε ή υποψιάζεστε ότι έχει συμβεί ή ενδέχεται να συμβεί οποιαδήποτε φοροδιαφυγή, είτε πρόκειται για την Ελλάδα είτε για τον φόρο σε μια ξένη χώρα, πρέπει να ενημερώσετε τον διευθυντή σας το συντομότερο δυνατό. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν μια συγκεκριμένη πράξη συνιστά ή όχι φοροδιαφυγή ή ξένη φοροδιαφυγή, επικοινωνήστε με τον διευθυντή σας το συντομότερο δυνατό. Μια σκόπιμη παράλειψη αναφοράς εικαζόμενης φοροδιαφυγής ή ξένης φοροδιαφυγής ή "εθελοτυφλώντας" σε ύποπτη δραστηριότητα, θα μπορούσε να ισοδυναμεί με εγκληματική διευκόλυνση της φοροδιαφυγής.

Προστασία

Τα άτομα που εγείρουν ανησυχίες ή αναφέρουν ότι κάποιος άλλος κάνει λάθος ανησυχούν μερικές φορές για πιθανές επιπτώσεις. Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τη διαφάνεια και θα στηρίξουμε όποιον εγείρει πραγματικές ανησυχίες καλή τη πίστει στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ακόμη και αν αποδειχθεί ότι κάνουν λάθος.

Δεσμευόμαστε να διασφαλίσουμε ότι κανείς δεν θα υποστεί οποιαδήποτε επιζήμια μεταχείριση ως αποτέλεσμα:

(α) Άρνησης να συμμετάσχει, να ασχοληθεί ή να διευκολύνει τη φοροδιαφυγή ή ξένη φοροδιαφυγή από άλλο πρόσωπο.

(β) Άρνησης παροχής βοήθειας, υποκίνησης, συμβουλής ή προώθησης της διάπραξης αδικήματος της φοροδιαφυγής ή φοροδιαφυγής αλλοδαπής από άλλο πρόσωπο ή

(γ) Αναφοράς, καλή τη πίστει, της υπόνοιάς τους ότι ένα πραγματικό ή δυνητικό αδίκημα φοροδιαφυγής ή αδίκημα ξένης φοροδιαφυγής έχει λάβει χώρα ή μπορεί να λάβει χώρα στο μέλλον.

Η επιζήμια μεταχείριση περιλαμβάνει απόλυση, πειθαρχική δράση, απειλές ή άλλη δυσμενή μεταχείριση που συνδέεται με την έγερση ανησυχίας. Εάν πιστεύετε ότι έχετε υποστεί οποιαδήποτε τέτοια συμπεριφορά, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την ομάδα συμμόρφωσης.

Εκπαίδευση και Επικοινωνία

Η εκπαίδευση σε αυτή την πολιτική αποτελεί μέρος της διαδικασίας εντάξεως όλων των ατόμων που εργάζονται για εμάς, και η τακτική εκπαίδευση θα παρέχεται ανάλογα με τις ανάγκες. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να αποτελέσει μέρος ευρύτερης κατάρτισης για την ανίχνευση και την πρόληψη του οικονομικού εγκλήματος.

Η προσέγγιση μηδενικής ανοχής στη φοροδιαφυγή στην ημεδαπή και στο εξωτερικό πρέπει να κοινοποιείται σε όλους τους προμηθευτές, εργολάβους και επιχειρηματικούς εταίρους στην αρχή της επιχειρηματικής μας σχέσης μαζί τους και, ανάλογα με την περίπτωση, μετά από αυτή.

Παραβιάσεις αυτής της Πολιτικής

Κάθε εργαζόμενος που παραβιάζει αυτή την πολιτική θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε απόλυση για παράπτωμα ή σοβαρό παράπτωμα. Ενδέχεται να τερματίσουμε τη σχέση μας με άλλα άτομα και οργανισμούς που εργάζονται για λογαριασμό μας εάν παραβιάζουν αυτήν την πολιτική.

Πιθανά σενάρια κινδύνου:

"Επισημάνσεις κινδύνου"

Ακολουθεί μια λίστα με πιθανές επισημάνσεις κινδύνου που μπορεί να προκύψουν ενώ εργάζεστε για εμάς και οι οποίες μπορεί να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με φοροδιαφυγή στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. Ο κατάλογος δεν προορίζεται να είναι εξαντλητικός και τίθεται μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Εάν συναντήσετε οποιαδήποτε από αυτές τις επισημάνσεις κινδύνου ενώ εργάζεστε για εμάς, πρέπει να τις αναφέρετε αμέσως στον διευθυντή σας:

(α) Συνειδητοποιείτε κατά τη διάρκεια της εργασίας σας ότι ένα τρίτο μέρος έχει κάνει ή σκοπεύει να κάνει μια ψευδή δήλωση σχετικά με τον φόρο, δεν έχει αποκαλύψει εισόδημα ή κέρδη, έχει παραδώσει ή σκοπεύει να παραδώσει ένα ψευδές έγγραφο σχετικά με τον φόρο ή έχει δημιουργήσει ή σκοπεύει να δημιουργήσει μια δομή για να προσπαθήσει να αποκρύψει εισόδημα, κέρδη ή περιουσιακά στοιχεία από μια φορολογική αρχή.

(β) Λάβετε γνώση κατά τη διάρκεια της εργασίας σας ότι ένας τρίτος σκόπιμα δεν έχει εγγραφεί για ΦΠΑ (ή τον ισοδύναμο φόρο σε οποιαδήποτε σχετική άλλη δικαιοδοσία) ή δεν έχει λάβει υπόψη τον ΦΠΑ.

(γ) Ένας τρίτος ζητά πληρωμή σε μετρητά ή/και αρνείται να υπογράψει συμφωνία προμήθειας ή να παράσχει τιμολόγιο ή απόδειξη για την πληρωμή που πραγματοποιήθηκε.

(δ) Συνειδητοποιείτε κατά τη διάρκεια της εργασίας σας ότι ένας τρίτος που εργάζεται για εμάς ως εργαζόμενος ζητά να αντιμετωπίζεται ως αυτοαπασχολούμενος εργολάβος, αλλά χωρίς ουσιαστικές αλλαγές στις συνθήκες εργασίας του.

(ε) Ένας τρίτος ζητά η πληρωμή να γίνει σε μια χώρα ή γεωγραφική τοποθεσία διαφορετική από τη θέση όπου κατοικεί ή διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες.

(στ) Ένα τρίτο μέρος στο οποίο έχουμε παράσχει υπηρεσίες ζητά το τιμολόγιό του να απευθύνεται σε διαφορετική οντότητα, όπου δεν παρείχαμε απευθείας μια υπηρεσία σε αυτή την οντότητα.

(ζ) Ένας τρίτος στον οποίο έχουμε παράσχει υπηρεσίες μας ζητά να αλλάξουμε την περιγραφή των υπηρεσιών που παρέχονται σε ένα τιμολόγιο με τρόπο που φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να αποκρύψει τη φύση των παρεχόμενων υπηρεσιών.

(η) Λαμβάνετε ένα τιμολόγιο από τρίτο μέρος που φαίνεται να μην είναι τυπικό ή προσαρμοσμένο.

(θ) Ένας τρίτος επιμένει στη χρήση παράπλευρες (άτυπες) συμφωνίες ή αρνείται να θέσει όρους που έχουν συμφωνηθεί γραπτώς ή ζητά την αναδρομική έγκριση συμβάσεων ή άλλων εγγράφων.

(ι) Παρατηρείτε ότι έχουμε τιμολογηθεί για μια προμήθεια πληρωμής αμοιβής που φαίνεται πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή, δεδομένης της υπηρεσίας που αναφέρεται ότι έχει παρασχεθεί.

(ια) Ένα αίτημα ή αιτήματα τρίτου μέρους για χρήση ενός αντιπροσώπου, ενδιάμεσου, συμβούλου, διανομέα ή προμηθευτή που συνήθως δεν χρησιμοποιείται από εμάς ή δεν είναι γνωστός σε εμάς.

Το παρόν έγγραφο θα επικαιροποιείται και θα επανεξετάζεται περιοδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο.

Πολιτική κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς
Αυτή η πολιτική κατά της δωροδοκίας υπάρχει για να καθορίζει τις ευθύνες της ΕΛΤΡΑΚ και των θυγατρικών της, των κοινοπρακτικών επιχειρήσεων, των συνεργατών και των επιχειρηματικών εταιρικών σχέσεων (ο Όμιλος) και εκείνων που εργάζονται για τον Όμιλο όσον αφορά την παρατήρηση και την τήρηση της θέσης μηδενικής ανοχής μας σχετικά με τη δωροδοκία και τη διαφθορά.

Υπάρχει επίσης προκειμένου να λειτουργεί ως πηγή πληροφοριών και καθοδήγησης για όσους εργάζονται για τον Όμιλο, τους οποίους βοηθά να αναγνωρίζουν και να αντιμετωπίζουν ζητήματα δωροδοκίας και διαφθοράς, καθώς επίσης να κατανοούν τις ευθύνες τους.

Δήλωση Πολιτικής Ο Όμιλος δεσμεύεται να διεξάγει επιχειρηματικές δραστηριότητες με δεοντολογικό και ειλικρινή τρόπο και δεσμεύεται να εφαρμόζει και να επιβάλλει συστήματα που διασφαλίζουν την πρόληψη της δωροδοκίας.

Ο Όμιλος έχει μηδενική ανοχή σε πρακτικές δωροδοκίας και διαφθοράς Δεσμευόμαστε να ενεργούμε επαγγελματικά, δίκαια και με ακεραιότητα σε όλες τις επιχειρηματικές συναλλαγές και σχέσεις, οπουδήποτε και αν δραστηριοποιούμαστε στη χώρα.

Ο Όμιλος θα τηρεί συνεχώς όλους τους νόμους που σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς σε όλες τις δικαιοδοσίες στις οποίες δραστηριοποιούμαστε.

Δεσμευόμαστε από τους νόμους της Ελλάδας, όσον αφορά τη συμπεριφορά μας τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό.

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι η δωροδοκία και η διαφθορά τιμωρούνται ποινικά με φυλάκιση και πρόστιμο. Εάν αποκαλυφθεί ότι ο Όμιλος έχει συμμετάσχει σε πράξεις διαφθοράς, ενδέχεται να μας επιβληθεί πρόστιμο, να αποκλειστούμε από την υποβολή προσφορών για δημόσιες συμβάσεις και να αντιμετωπίσουμε σοβαρή ζημιά στη φήμη μας. Με αυτό κατά νου δεσμευόμαστε να αποτρέψουμε τη δωροδοκία και τη διαφθορά στην επιχείρησή μας και να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις νομικές μας ευθύνες.

Ποιους αφορά η Πολιτική;

Αυτή η πολιτική κατά της δωροδοκίας ισχύει για όλους τους υπαλλήλους (προσωρινούς, ορισμένου χρόνου ή μόνιμους), συμβούλους, εργολάβους, ασκούμενους, αποσπασμένους υπαλλήλους, εξ αποστάσεως εργαζόμενους, περιστασιακά εργαζόμενους, προσωπικό, εθελοντές, ασκούμενους, προστηθέντες, χορηγούς ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο ή πρόσωπα που σχετίζεται/ σχετίζονται με εμάς (συμπεριλαμβανομένων τρίτων), ή οποιαδήποτε από τις θυγατρικές μας ή τους υπαλλήλους τους, ανεξάρτητα από το πού βρίσκονται (εντός ή εκτός της Ελλάδος). Η πολιτική ισχύει επίσης για στελέχη, διαχειριστές, διοικητικό συμβούλιο ή/και μέλη Εταιρικών Επιτροπών σε οποιοδήποτε επίπεδο.

Στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, το «τρίτο μέρος» αναφέρεται σε οποιοδήποτε άτομο ή οργανισμό με τον οποίο επικοινωνεί και συνεργάζεται ο Όμιλος. Αναφέρεται σε πραγματικούς και δυνητικούς πελάτες, προμηθευτές, διανομείς, επιχειρηματικές επαφές, προστηθέντες, συμβούλους και κυβερνητικούς και δημόσιους φορείς – αυτό περιλαμβάνει τους συμβούλους, τους εκπροσώπους και τους αξιωματούχους τους, τους πολιτικούς και τα πολιτικά κόμματα.

Οποιεσδήποτε συμφωνίες κάνει ο Όμιλος με τρίτο μέρος υπόκεινται σε σαφείς συμβατικούς όρους, συμπεριλαμβανομένων ειδικών διατάξεων που απαιτούν από τον τρίτο να συμμορφώνεται με τις ελάχιστες απαιτήσεις και διαδικασίες που σχετίζονται με την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Ορισμός της δωροδοκίας

Η δωροδοκία αναφέρεται στην πράξη της προσφοράς, της υπόσχεσης, της αίτησης, της συμφωνίας, της λήψης, της αποδοχής ή της προσέλκυσης αντικειμένων αξίας ή πλεονεκτήματος, με σκοπό να παρακινήσει ή να επηρεάσει μια ενέργεια ή απόφαση.

Μια δωροδοκία αναφέρεται σε οποιαδήποτε παρότρυνση, ανταμοιβή ή αντικείμενο αξίας που προσφέρεται σε άλλο άτομο προκειμένου να αποκτήσει εμπορικό, συμβατικό, κανονιστικό ή προσωπικό πλεονέκτημα.

Η δωροδοκία δεν περιορίζεται στην πράξη της ενεργητικής δωροδοκίας. Εάν ένα άτομο λαμβάνει δωροδοκία , παραβιάζει επίσης το νόμο (παθητική δωροδοκία).

Η δωροδοκία είναι παράνομη. Οι εργαζόμενοι δεν πρέπει να προβαίνουν σε οποιαδήποτε μορφή δωροδοκίας είτε άμεσα, είτε παθητικά (όπως περιγράφεται παραπάνω) είτε μέσω τρίτου (όπως ένας αντιπρόσωπος ή διανομέας). Δεν πρέπει να δωροδοκούν έναν δημόσιο υπάλληλο οπουδήποτε στον κόσμο. Δεν πρέπει να δέχονται δωροδοκίες σε κανένα βαθμό και αν είναι αβέβαιοι για το αν κάτι είναι δωροδοκία ή δώρο ή πράξη φιλοξενίας, πρέπει να ζητήσουν περαιτέρω συμβουλές από τον υπεύθυνο της ομάδας συμμόρφωσης του Ομίλου.

Τι είναι και τι ΔΕΝ είναι αποδεκτό

Αυτό το τμήμα της πολιτικής αναφέρεται σε 4 τομείς:

• Δώρα και φιλοξενία.

• Πληρωμές διευκόλυνσης.

• Συνεισφορές σε πολιτικά κόμματα.

• Φιλανθρωπικές συνεισφορές.

Δώρα και Φιλοξενία

Ο Όμιλος αποδέχεται συνήθεις και κατάλληλες χειρονομίες φιλοξενίας και καλής θέλησης (είτε δίνονται/παραλαμβάνονται από τρίτους) εφόσον η παροχή ή η λήψη δώρων πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

(α) Δεν πραγματοποιείται με σκοπό να επηρεάσει το μέρος στο οποίο παρέχεται, να αποκτήσει ή να ανταμείψει τη διατήρηση μιας επιχείρησης ή ενός επιχειρηματικού πλεονεκτήματος ή ως ρητή ή σιωπηρή ανταλλαγή χάρης ή παροχών.

(β) Δεν γίνεται με την πρόταση ότι αναμένεται μια εύνοια επιστροφής.

(γ) Είναι σύμφωνο με την τοπική νομοθεσία.

(δ) Δίνεται στο όνομα της εταιρείας, όχι στο όνομα ενός ατόμου.

(ε) Δεν περιλαμβάνει μετρητά ή ισοδύναμο μετρητών (π.χ. κουπόνι ή δωροεπιταγή).

(στ) Είναι κατάλληλο για τις περιστάσεις (π.χ. δίνοντας μικρά δώρα για τα Χριστούγεννα ή ως ένα μικρό ευχαριστώ σε μια εταιρεία για τη βοήθεια της σε ένα μεγάλο έργο μετά την ολοκλήρωσή του).

(ζ) Είναι κατάλληλου τύπου και αξίας και δίνεται την κατάλληλη στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη τον λόγο του δώρου.

(η) Δίνεται/λαμβάνεται ανοιχτά, όχι κρυφά.

(θ) Δεν δίνεται επιλεκτικά σε ένα πρόσωπο με επιρροή, σαφώς με την πρόθεση να το επηρεάσει άμεσα.

(ι) Δεν υπερβαίνει μια ορισμένη υπερβολική αξία, όπως είχε καθοριστεί εκ των προτέρων από τον υπεύθυνο συμμόρφωσης του Ομίλου (συνήθως να μην υπερβαίνει τις 100 €).

(ια) Το δώρο δεν προσφέρεται ή δεν γίνεται αποδεκτό από κυβερνητικό στέλεχος ή εκπρόσωπο ή πολιτικό ή πολιτικό κόμμα, χωρίς την προηγούμενη έγκριση του υπεύθυνου συμμόρφωσης της εταιρείας.

Όταν δεν είναι πρέπον να απορριφθεί η προσφορά δώρου (δηλαδή όταν συναντιέται με ένα άτομο συγκεκριμένης θρησκείας/πολιτισμού που μπορεί να προσβληθεί), το δώρο μπορεί να γίνει αποδεκτό εφόσον δηλώνεται στην ομάδα συμμόρφωσης, που θα αξιολογήσει τις περιστάσεις.

Ο όμιλος αναγνωρίζει ότι η πρακτική της παροχής και λήψης επιχειρηματικών δώρων ποικίλλει μεταξύ χωρών, περιφερειών, πολιτισμών και θρησκειών, επομένως οι ορισμοί του τι είναι αποδεκτό και μη αποδεκτό θα διαφέρουν αναπόφευκτα για το καθένα.

Ως ορθή πρακτική, τα δώρα που δίνονται και παραλαμβάνονται θα πρέπει πάντα να γνωστοποιούνται στον υπεύθυνο συμμόρφωσης. Τα δώρα από τους προμηθευτές πρέπει πάντα να αποκαλύπτονται.

Η πρόθεση πίσω από ένα δώρο που δίνεται/λαμβάνεται θα πρέπει πάντα να εξετάζεται. Εάν υπάρχει αβεβαιότητα, θα πρέπει να ζητείται η συμβουλή της ομάδας συμμόρφωσης του Ομίλου.

Πληρωμές διευκόλυνσης και μίζες

Ο Όμιλος δεν αποδέχεται και δεν θα προβεί σε καμία μορφή πληρωμών διευκόλυνσης οποιασδήποτε φύσης. Αναγνωρίζουμε ότι οι πληρωμές διευκόλυνσης είναι μια μορφή δωροδοκίας που περιλαμβάνει την επίσπευση ή τη διευκόλυνση της συνήθους κυβερνητικής δράσης ενός δημόσιου λειτουργού. Αναγνωρίζουμε ότι τείνουν να γίνονται από χαμηλόβαθμους υπαλλήλους με σκοπό να εξασφαλίσουν ή να επιταχύνουν την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου καθήκοντος ή δράσης.

Ο Όμιλος CP Holdings δεν επιτρέπει την μίζα ή την αποδοχή μίζας. Αναγνωρίζουμε ότι οι μίζες γίνονται συνήθως με αντάλλαγμα μια επιχειρηματική εύνοια ή πλεονέκτημα.

Ο Όμιλος αναγνωρίζει ότι, παρά την αυστηρή πολιτική μας σχετικά με τις πληρωμές διευκόλυνσης και τις μίζες, οι εργαζόμενοι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση όπου η αποφυγή πληρωμής διευκόλυνσης ή μίζας μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια της οικογένειάς τους. Υπό τις συνθήκες αυτές, πρέπει να ληφθούν τα ακόλουθα μέτρα:

(α) Διατηρήστε οποιοδήποτε ποσό στο ελάχιστο.

(β) Ζητήστε απόδειξη, αναφέροντας λεπτομερώς το ποσό και τον λόγο της πληρωμής.

(γ) Δημιουργήστε μια καρτέλα σχετικά με την πληρωμή.

(δ) Αναφέρετε αυτό το περιστατικό στον άμεσο προϊστάμενό σας.

Συνεισφορές σε πολιτικά κόμματα

Ο Όμιλος δεν θα προβεί σε δωρεές, είτε σε μετρητά, σε είδος, είτε με οποιοδήποτε άλλο μέσο, για την υποστήριξη πολιτικών κομμάτων ή υποψηφίων. Αναγνωρίζουμε ότι αυτό μπορεί να εκληφθεί ως προσπάθεια απόκτησης ακατάλληλου επιχειρηματικού πλεονεκτήματος.

Φιλανθρωπικές Συνεισφορές

Ο Όμιλος αποδέχεται (και μάλιστα ενθαρρύνει) την πράξη της δωρεάς σε φιλανθρωπικές οργανώσεις – είτε μέσω υπηρεσιών, γνώσεων, χρόνου ή άμεσων οικονομικών συνεισφορών (μετρητών ή με άλλο τρόπο) – και συμφωνεί να αποκαλύπτει όλες τις φιλανθρωπικές συνεισφορές που καταβάλλει.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να είναι προσεκτικοί ώστε να διασφαλίζεται ότι οι φιλανθρωπικές συνεισφορές δεν χρησιμοποιούνται για τη διευκόλυνση και την απόκρυψη πράξεων δωροδοκίας.

Θα διασφαλίσουμε ότι όλες οι φιλανθρωπικές δωρεές που πραγματοποιούνται είναι νόμιμες και ηθικές σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους και πρακτικές και ότι οι δωρεές δεν προσφέρονται / γίνονται χωρίς την έγκριση της ομάδας συμμόρφωσης του Ομίλου.

Ευθύνες εργαζομένων

Ως υπάλληλος του Ομίλου, πρέπει να διασφαλίσετε ότι διαβάζετε, κατανοείτε και συμμορφώνεστε με τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτήν την πολιτική, καθώς και με οποιαδήποτε εκπαίδευση ή άλλες πληροφορίες κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς που σας παρέχονται. Όλοι οι εργαζόμενοι και όσοι βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας είναι εξίσου υπεύθυνοι για την πρόληψη, τον εντοπισμό και την αναφορά της δωροδοκίας και άλλων μορφών διαφθοράς. Υποχρεούνται να αποφεύγουν οποιεσδήποτε δραστηριότητες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν ή να συνεπάγονται παραβίαση αυτής της πολιτικής κατά της δωροδοκίας. Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ή να υποψιάζεστε ότι έχει συμβεί ή θα προκύψει στο μέλλον περίπτωση δωροδοκίας ή διαφθοράς που παραβιάζει αυτήν την πολιτική, πρέπει να ενημερώσετε την ομάδα συμμόρφωσης. Εάν κάποιος εργαζόμενος παραβιάσει αυτή την πολιτική, θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα και ενδέχεται να αντιμετωπίσει απόλυση για σοβαρό παράπτωμα. Ο Όμιλος έχει το δικαίωμα να τερματίσει μια συμβατική σχέση με έναν εργαζόμενο εάν παραβιάσει αυτήν την πολιτική κατά της δωροδοκίας.

Τι θα συμβεί αν χρειαστεί να εγείρω θέμα;

Το τμήμα αυτό της πολιτικής καλύπτει 3 τομείς:

(α) Πώς να εγείρετε μια ανησυχία.

(β) Τι πρέπει να κάνετε εάν είστε θύμα δωροδοκίας ή διαφθοράς.

(γ) Προστασία.

Πώς να εγείρετε ανησυχία

Εάν υποψιάζεστε ότι υπάρχει περίπτωση δωροδοκίας ή διεφθαρμένων δραστηριοτήτων που συμβαίνουν σε σχέση με τον Όμιλο, ενθαρρύνεστε να εγείρετε ανησυχίες όσο το δυνατόν νωρίτερα. Εάν δεν είστε βέβαιοι για το αν μια συγκεκριμένη ενέργεια ή συμπεριφορά μπορεί να θεωρηθεί δωροδοκία ή διαφθορά, θα πρέπει να μιλήσετε με τον άμεσο προϊστάμενό σας, και την ομάδα συμμόρφωσης του Ομίλου, Ο Όμιλος θα εξοικειώσει όλους τους εργαζόμενους με τη διαδικασία καταγγελίας δυσλειτουργιών, ώστε οι εργαζόμενοι να μπορούν να εκφράζουν τις ανησυχίες τους γρήγορα και εμπιστευτικά.

Τι πρέπει να κάνετε εάν είστε θύμα δωροδοκίας ή διαφθοράς

Πρέπει να ενημερώσετε την ομάδα συμμόρφωσης το συντομότερο δυνατόν εάν σας προσφερθεί δωροδοκία από οποιονδήποτε, εάν σας ζητηθεί να κάνετε μία, εάν υποψιάζεστε ότι μπορεί να δωροδοκηθείτε ή σας ζητηθεί να δωροδοκήσετε στο εγγύς μέλλον ή εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι είστε θύμα άλλης δραστηριότητας διαφθοράς.

Προστασία

Εάν αρνηθείτε να δεχτείτε ή να προσφέρετε δωροδοκία ή αναφέρετε μια ανησυχία σχετικά με πιθανές πράξεις δωροδοκίας ή διαφθοράς, ο Όμιλος κατανοεί ότι μπορεί να ανησυχείτε για πιθανές επιπτώσεις. Ο Όμιλος θα στηρίξει όποιον εγείρει ανησυχίες καλή τη πίστει στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, ακόμη και αν η έρευνα διαπιστώσει ότι έκαναν λάθος.

Ο Όμιλος θα διασφαλίσει ότι κανείς δεν θα υφίσταται οποιαδήποτε επιζήμια μεταχείριση ως αποτέλεσμα της άρνησης αποδοχής ή προσφοράς δωροδοκίας ή άλλων δραστηριοτήτων διαφθοράς ή επειδή ήγειραν θέμα σχετικά με πιθανές ενέργειες δωροδοκίας ή διαφθοράς.

Η επιζήμια μεταχείριση αφορά την απόλυση, την πειθαρχική δράση, τις κακές συμπεριφορές ή τη δυσμενή μεταχείριση σε σχέση με την ανησυχία που εξέφρασε κάποιο άτομο.

Εάν έχετε λόγους να πιστεύετε ότι έχετε υποβληθεί σε άδικη μεταχείριση ως αποτέλεσμα ανησυχίας ή άρνησης αποδοχής δωροδοκίας, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προϊστάμενό σας ή την ομάδα του Ομίλου ή τον υπεύθυνο συμμόρφωσης του ευρύτερου Ομίλου.

Κατάρτιση και Επικοινωνία

Ο Όμιλος θα παρέχει κατάρτιση σχετικά με την πολιτική αυτή στο πλαίσιο της διαδικασίας εισαγωγής για όλους τους νέους υπαλλήλους. Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν επίσης τακτική, σχετική κατάρτιση σχετικά με τον τρόπο τήρησης αυτής της πολιτικής και θα τους ζητείται ετησίως να αποδέχονται επίσημα ότι θα συμμορφώνονται με αυτήν την πολιτική.

Η πολιτική του Ομίλου για την καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς και η στάση μηδενικής ανοχής θα κοινοποιούνται από την αρχή σαφώς σε όλους τους προμηθευτές, τους αναδόχους, τους επιχειρηματικούς εταίρους και τυχόν τρίτους κατά την έναρξη των επιχειρηματικών σχέσεων και, ανάλογα με την περίπτωση, στη συνέχεια. Ο Όμιλος θα παρέχει σχετική εκπαίδευση κατά της δωροδοκίας και της διαφθοράς στους εργαζομένους, όπου πιστεύουμε ότι πρέπει να ενισχυθούν οι γνώσεις τους σχετικά με τον τρόπο συμμόρφωσης με τον νόμο περί δωροδοκίας. Ως ορθή πρακτική, όλες οι επιχειρήσεις θα πρέπει να παρέχουν στους υπαλλήλους τους εκπαίδευση κατά της δωροδοκίας όταν υπάρχει δυνητικός κίνδυνος να αντιμετωπίσουν δωροδοκία ή διαφθορά κατά τη διάρκεια εργασιακών δραστηριοτήτων.

Τήρηση Αρχείων

Ο Όμιλος θα τηρεί λεπτομερή και ακριβή οικονομικά αρχεία και θα διαθέτει κατάλληλους εσωτερικούς ελέγχους ως αποδεικτικό στοιχείο για όλες τις πληρωμές που πραγματοποιούνται. Θα δηλώνουμε και θα διατηρούμε γραπτό αρχείο του ποσού και του λόγου της φιλοξενίας ή των δώρων που γίνονται δεκτά και θα δίνονται και θα κατανοούμε ότι τα δώρα και οι πράξεις φιλοξενίας υπόκεινται σε διαχειριστικό έλεγχο.

Παρακολούθηση και επανεξέταση

Η ομάδα συμμόρφωσης του Ομίλου είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση της αποτελεσματικότητας αυτής της πολιτικής και θα επανεξετάζει την εφαρμογή της σε τακτική βάση. Θα αξιολογείται η καταλληλόλητα, η επάρκεια και η αποτελεσματικότητά της.

Τα συστήματα και οι διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου που αποσκοπούν στην πρόληψη της δωροδοκίας και της διαφθοράς υπόκεινται σε τακτικούς ελέγχους για να διασφαλιστεί ότι είναι αποτελεσματικοί στην πράξη.

Οποιαδήποτε ανάγκη για βελτιώσεις θα εφαρμοστεί το συντομότερο δυνατόν. Οι εργαζόμενοι ενθαρρύνονται να εκφράσουν τα σχόλιά τους σχετικά με αυτήν την πολιτική εάν έχουν οποιεσδήποτε προτάσεις για το πώς μπορεί να βελτιωθεί. Η εποικοδομητική κριτική αυτού του είδους θα πρέπει να απευθύνεται στο email: complianceteam@eltrak.gr

Η πολιτική αυτή δεν αποτελεί μέρος της σύμβασης εργασίας των εργαζομένων και ο όμιλος μπορεί να την τροποποιήσει ανά πάσα στιγμή, ώστε να βελτιώσει την αποτελεσματικότητά της στην καταπολέμηση της δωροδοκίας και της διαφθοράς.

Το παρόν έγγραφο θα επικαιροποιείται και θα επανεξετάζεται περιοδικά από το Διοικητικό Συμβούλιο ώστε να διασφαλίζεται ότι παραμένει ενημερωμένο, συμβατό και σχετικό με τις ανάγκες του οργανισμού και των πελατών του.

Πολιτική καταγγελίας δυσλειτουργιών (Εσωτερικών καταγγελιών)
Εισαγωγή

Ο νόμος επιτρέπει στους εργαζομένους να αναφέρουν ορισμένα είδη παραπτωμάτων και παραπόνων στον εργοδότη τους ή, σε ορισμένες περιπτώσεις, στις αρμόδιες αρχές, χωρίς να υφίστανται καμία επίπτωση εάν το πράξουν. Αυτή η πολιτική καθορίζει την πολιτική μας για την αποκάλυψη αντιεπαγγελματικής συμπεριφοράς (μερικές φορές γνωστή ως "καταγγελία δυσλειτουργιών").

Η παρούσα Πολιτική έχει θεσπιστεί για να διασφαλίζει ότι όλες οι περιπτώσεις εικαζόμενων παραπτωμάτων αναφέρονται και τίθενται υπό διαχείριση εγκαίρως και καταλλήλως.

Οι προτεινόμενες γραμμές αναφοράς περιέχονται σε αυτήν την πολιτική, ωστόσο, εάν αισθάνεστε άβολα ή δεν είστε σίγουροι για το πώς εφαρμόζονται οι γραμμές αναφοράς στην περίπτωσή σας, επικοινωνήστε με του ευρύτερου ομίλου που θα διασφαλίσει ότι όλα τα θέματα αντιμετωπίζονται εγκαίρως, με ευαισθησία και από το κατάλληλο άτομο.

Σε όλες τις περιπτώσεις που αφορούν εικαζόμενη απάτη θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με την ομάδα συμμόρφωσης.

Δήλωση πολιτικής

Όποιον και αν αντιμετωπίζουμε, και όπου και αν δραστηριοποιούμαστε, δεσμευόμαστε να το κάνουμε νόμιμα, ηθικά και με ακεραιότητα. Είναι ευθύνη του καθενός από εμάς να διασφαλίσει ότι εκπληρώνουμε αυτή τη δέσμευση στην καθημερινή μας επαγγελματική ζωή. Ωστόσο, κατά καιρούς μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου η ορθή πορεία δράσης είναι ασαφής ή μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου υποψιάζεστε ή γνωρίζετε ότι κάτι είναι ανάρμοστο, ανήθικο ή ακατάλληλο. Έχουμε τόσο νομικό όσο και ηθικό καθήκον να λάβουμε τα κατάλληλα μέτρα για τον εντοπισμό τέτοιων καταστάσεων και να προσπαθήσουμε να τις διορθώσουμε. Μερικές φορές είναι δύσκολο να γνωρίζουμε αν πρέπει να μιλήσουμε για κάτι που μας απασχολεί. Συχνά οι άνθρωποι διστάζουν να εμπλακούν, αλλά αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε σοβαρές συνέπειες για την Εταιρεία και τους υπαλλήλους της. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχουμε θέσει σε εφαρμογή αυτήν την πολιτική καταγγελίας δυσλειτουργιών - έτσι ώστε να μπορείτε να μιλήσετε σε κάποιον εμπιστευτικά, προκειμένου να μπορέσουμε να βοηθήσουμε.

Στόχοι πολιτικής

Στόχος αυτής της πολιτικής είναι:

• να διασφαλίζει ότι όλοι οι εργαζόμενοι αισθάνονται ότι υποστηρίζονται όταν μιλούν εμπιστευτικά για να αναφέρουν θέματα που υποπτεύονται ότι μπορεί να περιλαμβάνουν οτιδήποτε ανάρμοστο, ανήθικο ή ακατάλληλο·

• να ενθαρρύνει τον εντοπισμό και τoν έλεγχο κάθε ανάρμοστης, ανήθικης ή ανάρμοστης συμπεριφοράς σε όλα τα επίπεδα του οργανισμού·

• να παρέχει σαφείς διαδικασίες για την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τα θέματα αυτά·

• να διαχειρίζεται όλες τις γνωστοποιήσεις εγκαίρως, με συνέπεια και επαγγελματισμό· και

• να παρέχει τη διαβεβαίωση ότι όλες οι γνωστοποιήσεις θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη, θα αντιμετωπίζονται ως εμπιστευτικές και θα διαχειρίζονται χωρίς φόβο αντιποίνων.

Έγκριση και υιοθέτηση

Αυτή η πολιτική είναι μια δήλωση ότι η ανάρμοστη, ανήθικη ή απρεπής συμπεριφορά εντός του οργανισμού είναι απαράδεκτη και αυτή η δήλωση επιδοκιμάζεται και υποστηρίζεται πλήρως.

Πότε να μιλώ;

Η πολιτική αυτή αποσκοπεί στην αντιμετώπιση των ανησυχιών που εγείρονται σε σχέση με συγκεκριμένα ζητήματα που είναι προς το δημόσιο συμφέρον και αναλύονται παρακάτω.

Ως καταγγελία δυσλειτουργιών νοείται η αποκάλυψη πληροφοριών που πραγματοποιούνται από υπάλληλο ή εργολάβο, εξωτερικό πρόσωπο ή οργανισμό, όταν ευλόγως πιστεύουν ότι ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα θέματα συμβαίνουν τώρα, έλαβαν χώρα στο παρελθόν ή είναι πιθανό να συμβούν στο μέλλον. Πρόκειται για έναν ενδεικτικό και όχι περιοριστικό κατάλογο παραδειγμάτων:

• ποινικό αδίκημα·

• απάτη·

• μη συμμόρφωση με νομική υποχρέωση (π.χ. παραβίαση συμβατικής ή άλλης εκ του νόμου υποχρέωσης ή θεσμοθετημένη υποχρέωση ή απαίτηση ή διοικητική απαίτηση, συμπεριλαμβανομένης της εικαζόμενης απάτης ή αμέλειας)·

• κακοδικία ·

• κίνδυνος για την υγεία και την ασφάλεια οποιουδήποτε ατόμου·

•βία και παρενόχληση στην εργασία

• ζημιές στο περιβάλλον· και

• σκόπιμη απόκρυψη πληροφοριών που θα υποδήλωναν οποιοδήποτε από τα παραπάνω.

Αναφορά καλή τη πίστει

Εάν κάνετε έναν ισχυρισμό καλή τη πίστει, αλλά δεν επιβεβαιώνεται από την έρευνα, δεν θα ληφθούν μέτρα εναντίον σας. Εάν, ωστόσο, κάνετε ισχυρισμούς που είναι κακόβουλοι ή απλά προκαλούν θυμό ή αγωνία, μπορεί να ληφθούν πειθαρχικά μέτρα εναντίον σας.

Με ποιον να επικοινωνήσω;

Αναγνωρίζουμε ότι, λόγω της πιθανής ευαισθησίας της κατάστασης, μπορεί να μην αισθάνεστε πάντα άνετα να συζητήσετε τις ανησυχίες σας εσωτερικά. Μόλις ενημερωθείτε για οποιοδήποτε ύποπτο παράπτωμα , θα πρέπει να αναφέρετε το θέμα σε ένα από τα παρακάτω άτομα με τη συγκεκριμένη σειρά:

• τον ιεραρχικά προϊστάμενο.

• τον αρμόδιο υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού σας.

• το διευθυντή του τμήματος σας.

• Την ομάδα συμμόρφωσης

Είναι προτιμότερο αν απευθύνεστε στα ως άνω πρόσωπα και όργανα με τη συγκεκριμένη σειρά που αναφέρονται και να απευθύνεστε στο επόμενο μόνο αν το προηγούμενο δεν ανταποκριθεί. Ακόμη, όμως και αν δεν ακολουθηθεί η σειρά αυτή η καταγγελία σας θα ερευνηθεί.

Οι ανησυχίες που εγείρονται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής θα αφορούν τους υπαλλήλους μας, αλλά μπορεί επίσης να σχετίζονται με τις ενέργειες τρίτου μέρους, όπως προμηθευτή, αντιπροσώπου, διανομέα ή εταίρο κοινοπρακτικής επιχείρησης. Είναι σημαντικό να μην δημοσιοποιείτε τις ανησυχίες σας εκτός του οργανισμού μας χωρίς, τουλάχιστον, να μας έχετε δώσει την ευκαιρία να τις αντιμετωπίσουμε εσωτερικά. Κατανοούμε ότι οι αποκαλύψεις που γίνονται στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής μπορεί να περιλαμβάνουν άκρως εμπιστευτικά και ευαίσθητα θέματα και ότι ίσως προτιμάτε να κάνετε μια ανώνυμη αποκάλυψη. Όταν συμβαίνει αυτό, θα προσπαθήσουμε να διερευνήσουμε πλήρως τις ανησυχίες σας, αν και μια πλήρης έρευνα μπορεί να καθυστερήσει εάν δεν μπορούμε να λάβουμε περαιτέρω πληροφορίες από εσάς. Για να κάνετε μια ανώνυμη αποκάλυψη, στείλτε μια επιστολή στην ομάδα συμμόρφωσης

Τι συμβαίνει μετά την «καταγγελία»;

Το άτομο με το οποίο επικοινωνείτε θα επιβεβαιώσει ότι έλαβε υπόψιν την ανησυχία σας και θα σας απαντήσει για να συζητήσει τα επόμενα βήματα μαζί σας.

Το άτομο που διαχειρίζεται τη συνάντηση μπορεί να αναφέρει το περιστατικό σε άλλα εσωτερικά τμήματα. Βεβαιωθείτε ότι τα θέματα αυτά θα διατηρούνται πάντα εμπιστευτικά και, όπου είναι δυνατόν, τα στοιχεία του προσώπου ή των προσώπων που αναφέρουν το περιστατικό θα αφαιρεθούν.

Έρευνα

Θα αποφασίσουμε πώς θα απαντήσουμε με υπεύθυνο και κατάλληλο τρόπο στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής. Η έρευνα θα διεξαχθεί όσο το δυνατόν ταχύτερα και με ευαισθησία σύμφωνα με όλους τους σχετικούς νόμους και κανονισμούς. Εάν κρίνεται σκόπιμο, θα ενημερώνεστε τακτικά σχετικά με την πρόοδο αυτών των ερευνών και τυχόν ενέργειες που πρέπει να ληφθούν. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι:

• να διαπιστωθεί εάν έχει τελεστεί παράπτωμα και, εάν ναι, σε ποιο βαθμό· και

• να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος περαιτέρω παραπτωμάτων, να αποφευχθεί περαιτέρω απώλεια περιουσιακών στοιχείων, ζημία στη φήμη και να προστατευθούν όλες οι πηγές αποδεικτικών στοιχείων.

Θα προσπαθήσουμε να χειριστούμε τις έρευνες όσο το δυνατόν πληρέστερα, γρήγορα και δίκαια. Στο μέτρο του ευλόγως εφικτού, θα διατηρηθεί η εμπιστευτικότητα του προσώπου που καταγγέλλει το πιθανό παράπτωμα.

Δεν είναι δυνατόν να καθοριστεί ένα συγκεκριμένο χρονικό πλαίσιο για την ολοκλήρωση των ερευνών εκ των προτέρων, καθώς ο ποικίλος χαρακτήρας των δυνητικών γνωστοποιήσεων το καθιστά ανεφάρμοστο. Οι περισσότερες έρευνες θα διεξάγονται εσωτερικά, αλλά μπορούμε να διορίζουμε εξωτερικό ερευνητή ή ερευνητική ομάδα, εάν το θεωρούμε σκόπιμο. Η διαδικασία για τη διαχείριση των ερευνών περιγράφεται στο προσάρτημα Α.

Κάθε πρόσωπο που διαπιστώνεται ότι εμπλέκεται σε οποιοδήποτε παράπτωμα θα υπόκειται σε έρευνα με τη χρήση της τοπικής πειθαρχικής διαδικασίας (στην περίπτωση των εργαζομένων) ή μπορεί να καταγγελθεί η σύμβασή του (στην περίπτωση ελεύθερων επαγγελματιών, περιστασιακού ή έκτακτου προσωπικού και εργολάβων). Όταν πιστεύεται ότι έχει λάβει χώρα εγκληματική δραστηριότητα, η υπόθεση μπορεί να αναφερθεί στην αστυνομία και να ληφθούν τα κατάλληλα νομικά μέτρα.

Εάν δεν είστε ικανοποιημένοι με την έρευνα ή το συμπέρασμά της, θα πρέπει να απευθυνθείτε εγγράφως απευθείας στον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΛΤΡΑΚ

Προστασία

Η Εταιρεία δεσμεύεται ότι κανείς που αναφέρει οποιαδήποτε ανησυχία στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής καλή τη πίστει δεν θα υποστεί οποιαδήποτε ζημία, ανεξάρτητα από το αν η ανησυχία επιβεβαιώνεται τελικά ή όχι. Σε περίπτωση που ένας εργαζόμενος πιστεύει ότι έχει πέσει θύμα ή έχει υποστεί βλάβη από οποιοδήποτε πρόσωπο εντός της εταιρείας ως αποτέλεσμα της αναφοράς ανησυχίας ή της παροχής βοήθειας στην εταιρεία σε οποιαδήποτε έρευνα στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής, πρέπει να ενημερώσει αμέσως το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού ή τον Διευθύνοντα Σύμβουλο και θα ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα για την προστασία του από τυχόν αντίποινα.

Κακόβουλες αναφορές

Ενθαρρύνουμε όλες τις αποκαλύψεις που γίνονται καλή τη πίστει. Ωστόσο, οι σκόπιμα ψευδείς ή κακόβουλοι ισχυρισμοί είναι απαράδεκτοι και όποιος βρεθεί να έχει προβεί σε τέτοιους ισχυρισμούς θα αντιμετωπίσει πειθαρχικά μέτρα και πιθανή απόλυση. Ομοίως, σε περίπτωση που ένα άτομο προβαίνει σε αδικαιολόγητη εξωτερική αποκάλυψη (εκτός από μια προβλεπόμενη ρυθμιστική αρχή) χωρίς πρώτα να εξαντλεί την εσωτερική διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα πολιτική, ενδέχεται να προκύψουν πειθαρχικά μέτρα.

Συνεργασία με αρμόδιες αρχές

Η Εταιρεία παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές Όταν έχει λάβει χώρα εγκληματική δραστηριότητα, η υπόθεση μπορεί να αναφερθεί στην αστυνομία ή/ και στις δικαστικές ή άλλες αρμόδιες αρχές και να ληφθούν τα κατάλληλα νομικά μέτρα.

Αναφορά ισχυρισμών απάτης

Η απάτη διαπράττεται από ένα άτομο που αποκομίζει για τον εαυτό του ή τρίτο μέρος παράνομο περιουσιακό όφελος, παραστώντας εν γνώσει του ψευδή γεγονότα ως αληθινά ή παρασιωπώντας ή αποκρύπτοντας αθέμιτα αληθινά γεγονότα για να πείσει άλλο μέρος να ενεργήσει ή να παραλείψει να ενεργήσει, προκαλώντας έτσι περιουσιακή ζημία. Στην επιχειρηματική δραστηριότητα ο όρος απάτη (όχι ως ακριβής νομικός όρος αλλά ως οικονομικό αδίκημα) περιλαμβάνει και την υπεξαίρεση χρημάτων ή περιουσιακών στοιχείων. Όλα τα πραγματικά ή εικαζόμενα περιστατικά απάτης θα πρέπει να αναφέρονται χωρίς καθυστέρηση στον αρμόδιο ιεραρχικά προϊστάμενο, ο οποίος πρέπει στη συνέχεια να ενημερώσει τον διευθυντή ανθρώπινου δυναμικού και την ομάδα συμμόρφωσης Οι τελευταίοι έχουν την ευθύνη να αναφέρουν την απάτη αμελλητί στον οικονομικό διευθυντή και στον διευθύνοντα σύμβουλο. Ο Οικονομικός Διευθυντής μπορεί επίσης να ενημερώσει την τοπική αστυνομία και τους Ασφαλιστικούς Μεσίτες μας.

Θα συνταχθεί εμπιστευτική έκθεση που θα καλύπτει:

• ποσοτικό προσδιορισμό των ζημιών (ή καλύτερα εκτίμηση)·

• στρατηγική για την ανάκτηση ζημιών·

• σύνοψη των πόρων που λαμβάνονται για την ολοκλήρωση των εργασιών·

• μέτρα που λαμβάνονται για την πρόληψη και τον εντοπισμό παρόμοιων συμβάντων· και

• προτάσεις σχετικά με τον σχεδιασμό του συστήματος για τη μείωση του κινδύνου επανεμφάνισης.

Στη συνέχεια, ο Διευθύνων Σύμβουλος / Οικονομικός Διευθυντής θα αποφασίσει την κατάλληλη πορεία δράσης και κατά πόσον απαιτείται περαιτέρω έρευνα. Ο σκοπός της συνέχισης των ερευνών θα γίνει για την πρόληψη περαιτέρω απώλειας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος / Οικονομικός Διευθυντής θα διαβιβάσει τυχόν εκθέσεις έρευνας στο Διοικητικό Συμβούλιο για την εξέταση της φύσης του συμβάντος, τον τρόπο με τον οποίο διαπράχθηκε η απάτη, τα μέτρα που ελήφθησαν για την πρόληψη της επανάληψης και τυχόν ενέργειες που απαιτούνται για την ενίσχυση των συστημάτων και των αντιδράσεων στην απάτη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος / Οικονομικός Διευθυντής θα πρέπει να υποβάλει έκθεση προόδου για να διασφαλίσει ότι έχουν γίνει συστάσεις.

Προστασία δεδομένων και προστασία της ιδιωτικής ζωής

Όλες οι πληροφορίες αντιμετωπίζονται εμπιστευτικά στο μέτρο του ευλόγως εφικτού. Μπορεί να υπάρχουν περιπτώσεις όπου, λόγω της φύσης της έρευνας ή της αποκάλυψης, θα είναι απαραίτητο να αποκαλύψετε την ταυτότητά σας. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια για την ενημέρωσή σας πριν από την εν λόγω αποκάλυψη.

Εάν είναι απαραίτητο να συμμετάσχετε σε μια έρευνα (για παράδειγμα με την παροχή αποδεικτικών στοιχείων), το γεγονός ότι κάνατε την αρχική αποκάλυψη θα παραμείνει εμπιστευτικό, στο μέτρο του ευλόγως εφικτού, και θα ληφθούν όλα τα εύλογα μέτρα για την προστασία σας από οποιαδήποτε θυματοποίηση ή βλάβη ως αποτέλεσμα της αποκάλυψης.

Περισσότερες πληροφορίες

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με το περιεχόμενο ή την εφαρμογή αυτής της πολιτικής, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με την ομάδα συμμόρφωσης.

Το παρόν έγγραφο θα επικαιροποιείται και θα επανεξετάζεται περιοδικά από το ΔΣ.

A – Διαχείριση Ερευνών

Αναφορά

Ο καταγγέλλων εγείρει ανησυχία μιλώντας στον προϊστάμενό τον υπεύθυνο ανθρώπινου δυναμικού, το διευθυντή του τμήματος,την ομάδα συμμόρφωσης . Ο λήπτης του παραπόνου παραπέμπει αυτή την ανησυχία στην ομάδα συμμόρφωσης. Ο καταγγέλλων εγείρει ανησυχία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: complianceteam@eltrak.gr

Αρχική Εκτίμηση

Η ομάδα συμμόρφωσης προσδιορίζει τα ζητήματα. Σχετίζεται η αναφορά με παραβίαση των εταιρικών αξιών, του νόμου ή /και των βέλτιστων πρακτικών. Η ομάδα συμμόρφωσης εξετάζει ποιες πληροφορίες και Πόροι - εσωτερικοί και εξωτερικοί – είναι απαραίτητοι για την ορθή εξέταση της αναφοράς. Κατά περίπτωση, ο καταγγέλλων θα ενημερωθεί για την εξέταση, τέτοιες διαδικασίες μπορεί να είναι χρονοβόρες και εάν ο καταγγέλλων έχει περισσότερες πληροφορίες προς κοινοποίηση μπορεί να το κάνει μέσω email ή τηλεφώνου. Ο υπεύθυνος συμμόρφωσης θα πρέπει να ενημερώσει τον Διευθύνοντα Σύμβουλο / ότι έχει ληφθεί μια καταγγελία και θα πραγματοποιηθεί εξέταση.

Εξέταση

Η ομάδα συμμόρφωσης θα πρέπει να διεξάγει ή να διευθύνει επίσημη εξέταση των υποκείμενων ζητημάτων που προκάλεσαν το θέμα . Όταν το ζήτημα σχετίζεται με πιθανή παραβίαση του νόμου ή των νομικών υποχρεώσεων, ο υπεύθυνος συμμόρφωσης θα πρέπει να ζητήσει συμβουλές από εσωτερικό / εξωτερικό νομικό σύμβουλο. Η εξέταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί με αξιολόγηση της τεκμηρίωσης, ακολουθούμενη από συζητήσεις με άτομα που έχουν κύριο ρόλο. Ένα έγγραφο που συνοψίζει την εξέταση θα συνταχθεί και θα παρασχεθεί στον Διευθύνοντα Σύμβουλο.

Επίλυση

Με βάση τα ζητήματα που εντοπίστηκαν κατά την εξέταση και με την κατάλληλη συμβολή συναδέλφων και εξωτερικών συμβούλων, η ομάδα συμμόρφωσης θα πρέπει να συντάξει ένα έγγραφο για να συνοψίσει τα κατάλληλα βήματα για την επίλυση. Τα βήματα επίλυσης θα μπορούσαν να είναι βραχυπρόθεσμα διορθωτικά μέτρα (π.χ. πειθαρχικά μέτρα) καθώς και μακροπρόθεσμες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις (π. χ. αλλαγές στη διαδικασία). Κατά περίπτωση, η ομάδα συμμόρφωσης θα πρέπει να ενημερώνει τον καταγγέλλοντα ότι η εξέταση έχει ολοκληρωθεί και πώς η εταιρεία ανταποκρίθηκε στα ζητήματα.

Πολιτική κατά της βίας & παρενόχλησης
Η ΕΛΤΡΑΚ ΑΕ (εφεξής η «Εταιρεία») δεσμεύεται για τη διατήρηση ενός χώρου εργασίας χωρίς διακρίσεις, εκφοβισμούς και παράνομες παρενοχλήσεις.

Η παρούσα Πολιτική, περιγράφει την πολιτική της Εταιρείας που απαγορεύει τον εκφοβισμό τη βία και την παρενόχληση .

Βασικές Αρχές

Δεν γίνεται ανεκτή από την Εταιρεία οποιαδήποτε μορφή παρενόχλησης, εκφοβισμού, εργασιακής ψυχολογικής κακομεταχείρισης, επιθετικής ή αδικαιολόγητης συμπεριφοράς, προσβλητικής, ενοχλητικής και γενικά ανεπιθύμητης συμπεριφοράς σε βάρος οποιουδήποτε Εργαζόμενου ή πελάτη, εκ μέρους προϊσταμένου, συναδέλφου ή/και τρίτων ούτε οποιαδήποτε μορφή διακρίσεων ή παρενόχλησης βάσει φυλής, χρώματος, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, φύλου, ηλικίας, εθνικής ή εθνοτικής καταγωγής, γενεαλογικών, κοινωνικών και επαγγελματικών καταβολών ή οικογενειακής ή κοινωνικής κατάστασης, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας ή χαρακτηριστικών φύλου, σωματικής ή νοητικής αναπηρίας ή χρόνιας πάθησης ή ιατρικών εν γένει παθήσεων, σωματικής εμφάνισης, ή άλλου στοιχείου που προστατεύεται από την ισχύουσα νομοθεσία . Επιπλέον, ο προκατειλημμένος τρόπος σκέψης και οι συμπεριφορές διακρίσεων, η κοινοποίηση στα μέσα γραπτών και προφορικών σχολίων, συμπεριλαμβανομένων τυχόν αστείων, που θα μπορούσαν να ερμηνευθούν ως σεξιστικά, ρατσιστικά, εκφοβιστικά, προσβλητικά ή συκοφαντικά, δεν επιτρέπονται ούτε γίνονται αποδεκτά στον χώρο εργασίας.

Κάθε Εργαζόμενος που γίνεται αποδέκτης ή μάρτυρας τέτοιων περιστατικών οφείλει να ενημερώσει άμεσα την Εταιρεία η οποία παρέχει την διαβεβαίωση διαχείρισης του θέματος με διακριτικότητα, εχεμύθεια και αποτελεσματικότητα.

Τι ορίζεται ως βία και παρενόχληση

α) ως «βία και παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, πράξεις, πρακτικές ή απειλές αυτών, που αποσκοπούν, οδηγούν ή ενδέχεται να οδηγήσουν σε σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική ή οικονομική βλάβη, είτε εκδηλώνονται μεμονωμένα είτε κατ' επανάληψη,

β) ως «παρενόχληση» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς, που έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος, ανεξαρτήτως εάν συνιστούν μορφή διάκρισης, και περιλαμβάνουν και την παρενόχληση λόγω φύλου ή για άλλους λόγους διάκρισης,

γ) ως «παρενόχληση λόγω φύλου» νοούνται οι μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με το φύλο ενός προσώπου, οι οποίες έχουν ως σκοπό ή αποτέλεσμα την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου αυτού και τη δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού, εξευτελιστικού, ταπεινωτικού ή επιθετικού περιβάλλοντος κατά το άρθρο 2 του ν. 3896/2010 και την παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4443/2016 (ως οι διατάξεις αυτές θα ισχύουν τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν).

Οι μορφές συμπεριφοράς αυτές περιλαμβάνουν και τη σεξουαλική παρενόχληση του ν. 3896/2010 (ως οι διατάξεις αυτές θα ισχύουν τροποποιηθούν ή αντικατασταθούν), καθώς και μορφές συμπεριφοράς που συνδέονται με τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την έκφραση, την ταυτότητα ή τα χαρακτηριστικά φύλου του προσώπου.

Πιο συγκεκριμένα:

Εκφοβισμός και Παρενόχληση είναι η επίμονη και ανεπιθύμητη συμπεριφορά ή οι ενέργειες στη βάση χαρακτηριστικών και ιδιοτήτων που περιγράφονται στις προς κάποιο πρόσωπο, όπως:

• Επιθετική ή απειλητική συμπεριφορά, λεκτικές απειλές ή κακοποίηση

• Σωματική επίθεση, έντονα υπονοούμενα, προσβλητικές εκφράσεις, άσεμνες χειρονομίες

• Διάδοση κακόβουλων φημών για ένα άτομο ή μια ομάδα, αποκλείοντας κοινωνικά ή απομονώνοντας κάποιον

• Καταστροφή, απόκρυψη ή κλοπή προσωπικών αντικειμένων ή εξοπλισμού εργασίας

• Κατάχρηση εξουσίας με δημόσια γελοιοποίηση ενός υφισταμένου

• Κατάχρηση εξουσίας με αποκλεισμό αιτήσεων άδειας, εκπαίδευσης ή προαγωγής με αυθαίρετο τρόπο

• όταν εν γένει μια συμπεριφορά έχει σκοπό ή επίδραση μη εύλογα παρεμβατική στην εργασιακή απόδοση ενός ατόμου ή δημιουργεί ένα εκφοβιστικό, εχθρικό ή προσβλητικό εργασιακό περιβάλλον

Σεξουαλική παρενόχληση είναι ένα είδος παρενόχλησης που περιλαμβάνει ανεπιθύμητες σεξουαλικές προτάσεις, ανεπιθύμητη σεξουαλική επαφή, ανεπιθύμητη προφορική ή σωματική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης, ανεπιθύμητες προσκλήσεις για σεξουαλικές φιλοφρονήσεις και άλλη ανεπιθύμητη σωματική, προφορική ή οπτική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης ή/και συμπεριφορά που απευθύνεται σε κάποιον/α λόγω του φύλου του/της.

Η ανεπιθύμητη σωματική, προφορική ή οπτική συμπεριφορά σεξουαλικής φύσης μπορεί να περιλαμβάνει οποιοδήποτε από τα παρακάτω είδη συμπεριφοράς:

• ρητές σεξουαλικές προτάσεις,

• σεξουαλικά υπονοούμενα

• σχόλια, επίθετα, ή δυσφημιστικές εκφράσεις με σεξουαλικούς υπαινιγμούς,

• «πειράγματα» ή «αστεία» σεξουαλικού περιεχομένου

• αστειότητες σεξουαλικού περιεχομένου

• άσεμνες χειρονομίες, ή άσεμνες εκφράσεις

• εικόνες ή σχέδια με άσεμνους ή σεξουαλικούς υπαινιγμούς

• προβολή σεξουαλικά προσβλητικών γραφικών υλικών που δεν είναι απαραίτητα για την εργασία

• σωματική επαφή, όπως «ελαφρά χτυπηματάκια», τσιμπήματα, ή αγγίγματα

Παρενόχληση σε οποιαδήποτε βάση υφίσταται κάθε φορά που η αποδοχή της παρενοχλητικής συμπεριφοράς αποτελεί ρητό ή σιωπηρό όρο ή προϋπόθεση για εργασιακή απασχόληση που περιλαμβάνει την πρόσληψη, την απώλεια εργασίας, τον υποβιβασμό ή την αλλαγή ευθυνών ή παροχών·

Παράνομη παρενόχληση είναι και η συμπεριφορά πού περιλαμβάνει οποιοδήποτε είδος συμπεριφοράς που δημιουργεί ένα εργασιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από προσβλητικά, άσεμνα ή μειωτικά σχόλια, με βάση οποιαδήποτε από τα προστατευμένα χαρακτηριστικά που αναφέρονται στις βασικές αρχές παραπάνω. Αυτό το είδος παρενόχλησης περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τα εξής:

• ρατσιστικά ή μειωτικά σχόλια με βάση την εθνότητα

• λήψη, ανάρτηση, προβολή, δημοσίευση, φωτογράφηση, εκτύπωση, διανομή πορνογραφικών, άσεμνων, προσβλητικών ή ανάρμοστων υλικών ή υλικών σεξουαλικού, εθνικού, θρησκευτικού ή ρατσιστικού χαρακτήρα

• χρήση προσβλητικού χιούμορ, που περιλαμβάνει τα ρατσιστικά, θρησκευτικά, σεξιστικά ή αστεία με βάση την εθνότητα

• μειωτικά σχόλια που αφορούν στο φύλο, τη φυλή, εθνότητα, εθνική καταγωγή, ηλικία, αναπηρία, θρησκεία, σεξουαλικό προσανατολισμό, ταυτότητα ή έκφραση φύλου ή σε οποιοδήποτε άλλο νομικά προστατευόμενο χαρακτηριστικό ενός άλλου προσώπου

• οποιαδήποτε επικοινωνία ή πράξη που είναι παρενοχλητική ή προκαλεί διακρίσεις

Τι δεν είναι παρενόχληση & βία

• Άμεση εποπτεία εργαζομένων, συμπεριλαμβανομένου του καθορισμού των προσδοκιών απόδοσης

• Λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόδοσης, όπως η τοποθέτηση ενός εργαζόμενου σε πλάνο βελτίωσης απόδοσης

• Ανάθεση εργασιών και καθοδήγηση στο πώς και πότε πρέπει να γίνει

• Αίτημα για ενημερώσεις ή αναφορές προόδου εργασιών

• Έγκριση ή άρνηση άδειας

• Αίτημα για τεκμηρίωση απουσίας για λόγους υγείας με βάση τις ισχύουσες διατάξεις

• Ηθική ή και οικονομική επιβράβευση άριστης απόδοσης εργαζόμενου

• Εποικοδομητικά σχόλια σχετικά με την απόδοση της εργασίας

Η Εταιρεία δεσμεύεται να παράσχει βοήθεια, στο μέτρο του δυνατού και εφικτού σε όποιο εργαζόμενό της τυγχάνει τέτοιας συμπεριφοράς χρήζει αυτής. Η εφαρμογή όμως της παρούσης λαμβάνει χώρα κάθε περίπτωση, όταν οι μορφές συμπεριφοράς εκφοβισμού, βίας και παρενόχλησης επισυμβαίνουν ιδίως:

• σε οποιονδήποτε χώρο της Εταιρείας , συμπεριλαμβανομένων δημόσιων και ιδιωτικών χώρων και χώρων όπου οι εργαζόμενοι παρέχουν εργασία, λαμβάνουν αμοιβή, κάνουν διάλειμμα ιδίως, για ανάπαυση ή για φαγητό, σε χώρους ατομικής υγιεινής και φροντίδας, αποδυτηρίων ή καταλυμάτων που παρέχει η εταιρεία στο προσωπικό της και στους επισκέπτες ,

• στις κάθε είδους μετακινήσεις τα ταξίδια, την εκπαίδευση, καθώς και τις εκδηλώσεις και τις κοινωνικές δραστηριότητες που σχετίζονται με την εργασία ή συνδέονται με τις δραστηριότητες της Εταιρείας και

• κατά τις επικοινωνίες που σχετίζονται με την εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που πραγματοποιούνται μέσω τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ, πέρα των ανωτέρω, προτίθεται να παράσχει κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη σε κάθε μέλος του προσωπικού σε περιπτώσεις που αυτό είναι θύμα περιστατικού ενδοοικογενειακής βίας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΜΗ ΑΝΕΚΤΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

α) παραλαμβάνει, διερευνά και διαχειρίζεται κάθε καταγγελία ή σχετική αναφορά επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή στη βία και παρενόχληση, με εμπιστευτικότητα και με τρόπο που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια και δεν παρεμποδίζει την παραλαβή, τη διερεύνηση και τη διαχείριση των καταγγελιών ή αναφορών αυτών,

β) παρέχει συνδρομή και πρόσβαση σε κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, κατά την έρευνα τέτοιου είδους περιστατικού ή συμπεριφοράς, εφόσον της ζητηθεί από αυτές,

γ) παρέχει στους εργαζομένους πληροφορίες σχετικές με τους πιθανούς κινδύνους βίας και παρενόχλησης στον χώρο αυτής και με τα σχετικά μέτρα πρόληψης και προστασίας, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεώσεων και των δικαιωμάτων τους επί τέτοιων περιστατικών, μεταξύ των οποίων είναι:

i. δικαίωμα δικαστικής προστασίας, ii. δικαίωμα προσφυγής, υποβολής καταγγελίας και αίτησης για διενέργεια εργατικής διαφοράς στην Επιθεώρηση Εργασίας στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων της,

iii. δικαίωμα αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη, επίσης στο πλαίσιο των κατά νόμο αρμοδιοτήτων του, και

iv) δικαίωμα καταγγελίας προς το αρμόδιο όργανο της εταιρίας σύμφωνα με την πολιτική διαχείρισης των εσωτερικών καταγγελιών. Σε κάθε περίπτωση, όταν προκύπτει αναφορά ή καταγγελία τέτοιας συμπεριφοράς εντός της εταιρείας, το θιγόμενο πρόσωπο διατηρεί κάθε δικαίωμά του να προσφύγει σε κάθε αρμόδια αρχή,

δ) αναρτά και καθιστά προσβάσιμη ενημέρωση για τις διαδικασίες που υφίστανται για την καταγγελία και την αντιμετώπιση τέτοιων μορφών συμπεριφοράς, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για τις αρμόδιες, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, διοικητικές και δικαστικές αρχές,

ε) διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον, προσιτό, ασφαλές και φιλικό όπου οι σχέσεις μεταξύ των εργαζομένων, της διοίκησης και των μελών της διακρίνονται από αλληλοσεβασμό, ευγένεια, ειλικρίνεια, κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία και συμπαράσταση,

στ) λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο, εντός των πλαισίων των δυνατοτήτων της, και προβαίνει σε κάθε εύλογη προσαρμογή των συνθηκών εργασίας για την προστασία της απασχόλησης και την υποστήριξη εργαζομένων - θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. Τα παράπονα/καταγγελίες για συμπεριφορές που αποτελούν παράβαση της Πολιτικής, θα γίνονται δεκτά γραπτώς ή προφορικώς και θα λαμβάνονται σοβαρά υπόψη· θα ερευνώνται ακόμη και τα ανώνυμα παράπονα μέσω της διαδικασίας καταγγελίας εσωτερικών δυσλειτουργιών

2. Οποιοσδήποτε έχει παρατηρήσει σεξουαλική ή άλλη παράνομη παρενόχληση θα πρέπει να το αναφέρει αμέσως

3. Οποιοσδήποτε υπάλληλος θέλει να αναφέρει ένα περιστατικό παρενόχλησης, θα πρέπει να αναφέρει άμεσα το ζήτημα στον άμεσο προϊστάμενό του/της, ή στον διευθυντή του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, ή στην ομάδα συμμόρφωσης της . Αν και συνιστάται στους υπαλλήλους να ζητήσουν πρώτα βοήθεια από τον άμεσο προϊστάμενό τους, μπορούν, σε οποιαδήποτε στιγμή, να αναφέρουν τα ζητήματα που τους απασχολούν σε οποιοδήποτε κανάλι αναφοράς.

4. Οποιοσδήποτε προϊστάμενος ή διευθυντής διαπιστώσει πιθανή σεξουαλική ή άλλη παράνομη παρενόχληση, θα πρέπει να ενημερώσει αμέσως τα ως άνω πρόσωπα

5. Έρευνες Όλα τα παράπονα/καταγγελίες θα διερευνώνται γρήγορα και λεπτομερώς από το διευθυντή τμήματος Ανθρωπίνου Δυναμικού ή και μέσα από τη διαδικασία καταγγελίας εσωτερικών δυσλειτουργιών.

6. Εάν η υπόθεση σχετίζεται με τη συμπεριφορά/πράξεις οιουδήποτε εκ των άνω προσώπων τότε η επικοινωνία γίνεται άμεσα με οιαδήποτε πρόσωπο από την ομάδα συμμόρφωσης που δε σχετίζεται με την υπόθεσης ή/και μέσα από τη διαδικασία καταγγελίας εσωτερικών δυσλειτουργιών. Σε περίπτωση που η έρευνα αφορά πρόσωπο που συμμετέχει στην έρευνα αυτό θα αντικαθίσταται από έτερο με απόφαση του ΔΣ.

7. Όλοι οι εργαζόμενοι/ες έχουν υποχρέωση πλήρους εχεμύθειας σε περίπτωση που καταθέτουν στοιχεία ως μέρος διερεύνησης καταγγελίας.

8. Σχολιασμός εμπιστευτικών πληροφοριών ή/και διάδοση φημών δεν είναι ανεκτά.

9. Όλοι οι εργαζόμενοι/ες προστατεύονται από τη θυματοποίηση, τη δυσμενή μεταχείριση και τη βλαπτική μεταβολή συνθηκών επειδή συνέβαλαν με οποιονδήποτε τρόπο (πχ καταγγελία, μαρτυρία) στη διερεύνηση καταγγελίας παρενόχλησης ή σεξουαλικής παρενόχλησης.

10. Ο σεβασμός στις αρχές της εμπιστοσύνης, της εμπιστευτικότητας και της προστασίας των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητος. Ακολουθείται η δυνατότερη ασφαλής διαδικασία συλλογής και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών. Η προστασία των δεδομένων και η εχεμύθεια καταλαμβάνει όλες τις εργασίες και τα καθήκοντα της Εταιρείας και συνεχίζει και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Η ισχύουσα νομοθεσία σχετικά με την προστασία της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων τηρείται απαρέγκλιτα.

11. Οποιοσδήποτε προβαίνει σε παράπονο/ καταγγελία έχει τη διαβεβαίωσή μας για

α. την προστασία κατά ενεργειών αντεκδίκησης σε περίπτωση αναφοράς σεξουαλικής ή άλλης παράνομης παρενόχλησης

β. τη δέσμευση της Εταιρείας για την έρευνα των ισχυρισμών και τη λήψη κατάλληλων ενεργειών

γ. την πρόθεση της Εταιρείας να διατηρήσει απόλυτη εμπιστευτικότητα σχετικά με τους ισχυρισμούς, στο βαθμό που είναι πρακτικά εφικτό

δ. την πρόθεση της Εταιρείας να ενημερώσει το άτομο που υπέβαλε το παράπονο για τα αποτελέσματα της έρευνας και οποιαδήποτε ενέργεια αναλήφθηκε

ε. Εάν χρειάζεται ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση και υποστήριξη κάποιου προσώπου, αυτή θα πρέπει να παρέχεται άμεσα κατά το δυνατότερο διακριτικό τρόπο.

στ. την παροχή ειδικής αδείας ή ευέλικτων ρυθμίσεων εργασίας , με σκοπό την υποστήριξή του εργαζόμενου - θύματος βίας ή/και παρενόχλησης στη διατήρηση της εργασίας του και στην ομαλή επανένταξή του μετά από ανάλογα περιστατικά.

ζ. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται, αναλογικά και στο μέτρο δυνατού, και στις περιπτώσεις που εργαζόμενος είναι θύμα ενδοοικογενειακής βίας.

12. Η υπόθεση πρέπει να εκτιμάται από τους αρμοδίους με όσο το δυνατόν πιο αντικειμενικό και άμεσο τρόπο.

13. Αποφάσεις Μετά την εξέταση των πληροφοριών που συλλέχθηκαν κατά την έρευνα και την κατάληξη σε συγκεκριμένα συμπεράσματα, το πόρισμα θα ανακοινώνεται στον Εσωτερικό Έλεγχο , την Επιτροπή Ελέγχου και την Διευθ. Σύμβουλο , το οποίο θα καθορίσει σε ποιες κατάλληλες ενέργειες θα προβεί η Εταιρεία και θα ανακοινώσει την απόφασή στον καταγγέλλοντα και τον κατ' ισχυρισμό παραβάτη όπως αρμόζει.

14. Εάν το συμπέρασμα είναι ότι έλαβε χώρα ανάρμοστη συμπεριφορά, η εταιρεία θα προβεί σε κατάλληλες πειθαρχικές ενέργειες που περιλαμβάνουν έως και την απόλυση. Σε περίπτωση σοβαρών παραπτωμάτων , θα υποβάλλεται σχετική αναφορά στις αρμόδιες αρχές. Ανάλογα με την περίπτωση, μπορεί να κινηθεί δικαστική διαδικασία ή/και άλλες τυχόν νομικές διαδικασίες.

15. Καταγραφή: Τηρείται γραπτό αρχείο των παραπόνων /καταγγελιών και των πορισμάτων στα οποία καταλήγουν, περιλαμβάνοντας τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί για το χειρισμό της κάθε υπόθεσης.

16. Ψευδή, αναληθή και ανακριβή παράπονα και καταγγελίες, θα άγουν τηρουμένων των προϋποθέσεων του νόμου σε ευθύνες ποινικές και αστικές του καταγγέλλοντα.