Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.03.2013) - eltrak