Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (02.05.2014) - eltrak