ΕΛΤΡΑΚ σημαίνει ποιότητα

Η ηγετική θέση του Ομίλου ΕΛΤΡΑΚ έχει εδραιωθεί χάρη στην υψηλή, προσφερόμενη ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών. Η Πολιτική Ποιότητας, που έχει θεσπιστεί αλλά και η δέσμευση τήρησής της μέσω των διενεργούμενων ελέγχων και των προληπτικών ενεργειών συμβάλλει αποφασιστικά στην συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη των εταιριών μας, καθιστώντας επιπλέον τον όμιλο ΕΛΤΡΑΚ, ένα ισορροπημένο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας.

Στα πλαίσια αυτά δημιουργήσαμε την Πολιτική Ποιότητας, η οποία ακολουθεί τις νομοθετικές απαιτήσεις και το εκάστοτε αναθεωρημένο πρότυπο ISO 9001, υπόκειται σε τακτική ανασκόπηση και είναι αρκετά ελαστική, ούτως ώστε να ευθυγραμμίζεται με τους Στόχους και την Στρατηγική της Εταιρίας, αλλά και με τις ανάγκες των εργαζομένων και των πελατών μας. Είναι δε σχεδιασμένη βάσει των Αξίων, που διέπουν τον όμιλο μας:

  • Καινοτομία (Innovation)
  • Τελειότητα (Excellence)
  • Ομαδικότητα (Team-Work)
  • Ακεραιότητα (Integrity)
  • Απόδοση (Performance)

Θέτουμε και παρακολουθούμε συγκεκριμένους και μετρήσιμους στόχους ποιότητας για να μπορούμε να βελτιωνόμαστε συνεχώς.

Διαρκείς στόχοι για μας αποτελούν:

●  η δημιουργία ισχυρών δεσμών με τους πελάτες μας
●  η διεύρυνση του πελατολογίου μας και των προϊόντων μας
●  η γρήγορη και αποτελεσματική εξυπηρέτηση των πελατών μας
●  η ενδυνάμωση της θέσης μας στην αγορά του κλάδου
●  η αύξηση του βαθμού ικανοποίησης των πελατών μας
●  η εξάλειψη των σφαλμάτων
●  η βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μας
●  η συστηματική κατάρτιση του προσωπικού μας

Συνείδηση και πρακτικές περιβάλλοντος

Η περιβαλλοντική συνείδηση του ομίλου ΕΛΤΡΑΚ δεν περιορίζεται μόνο στον περιορισμό των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων των δραστηριοτήτων μας και τη βελτίωση της περιβαλλοντικής απόδοσής μας αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος καθώς και της ενίσχυσης φιλο- περιβαλλοντικών πρωτοβουλιών και προγραμμάτων.

Είμαστε ευτυχείς που το ίδιο ακριβώς πρεσβεύουν και οι κορυφαίες εταιρίες που αντιπροσωπεύουμε. Η φιλοσοφία τους εναρμονίζεται με τον σεβασμό προς το περιβάλλον, παράγοντας και προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες με υπεύθυνη τήρηση των διατάξεων των νόμων και των κανονισμών περιβάλλοντος περί διαχείρισης αποβλήτων και μείωσης χρήσης υλικών. Εκείνο όμως που κάνει τη διαφορά είναι το όραμα ενός βιώσιμου μέλλοντος, το οποίο προσεγγίζεται μέσω του σχεδιασμού έξυπνων εργοστασίων και της ψηφιοποίησης μέρους των διαδικασιών.

Στην ΕΛΤΡΑΚ αγαπάμε να είμαστε «πράσινοι» και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε εστιάσει τόσο την εμπειρία και τις μεθόδους μας όσο και την τεχνική μας κατάρτιση. Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του προσωπικού της εταιρείας έχει με τα χρόνια καλλιεργήσει μία υψηλή αντίληψη σε θέματα περιβάλλοντος, η οποία έχει συμβάλλει αποφασιστικά στα εξής: στη μείωση των αποβλήτων και της κατανάλωσης φυσικών πόρων κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων μας, τη βελτίωση των υποδομών μας και του υλικοτεχνικού εξοπλισμού μας, την εφαρμογή περιβαλλοντικά ορθών πρακτικών κατά το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων μας καθώς και την αποφυγή περιβαλλοντικών συμβάντων.

Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών

Η ΕΛΤΡΑΚ έχει υιοθετήσει την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών και δεσμεύεται για την αποτελεσματική εφαρμογή και παροχή πόρων ως προς τη βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS).

• Οι στόχοι της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών είναι οι εξής:

- Συνεχής διασφάλιση της προστασίας των πληροφοριών από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση.

- Συνεχής διασφάλιση του απορρήτου πληροφοριών των πελατών και των συνεργατών της ΕΛΤΡΑΚ.

- Συνεχής διατήρηση της ακεραιότητας πληροφοριών των πελατών και των συνεργατών της ΕΛΤΡΑΚ.

- Συνεχής διασφάλιση της διαθεσιμότητας πληροφοριών και επιχειρηματικών συναλλαγών.

- Παρακολούθηση και συμμόρφωση με τις νομοθετικές και ρυθμιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ΕΛΤΡΑΚ.

- Διασφάλιση του Σχεδίου Επιχειρησιακής Συνέχειας ως προς τη διατήρηση του και τον έλεγχο αποτελεσματικότητας.

- Επαρκής εκπαίδευση των εργαζομένων της ΕΛΤΡΑΚ σε θέματα ασφάλειας πληροφοριών.

- Οι επιβεβαιωμένες ή ύποπτες παραβιάσεις της ασφάλειας πληροφοριών αναφέρονται στον Υπεύθυνο Ασφάλειας Πληροφοριών προς διεξοδική διερεύνηση και αντιμετωπίζονται έγκαιρα και αποτελεσματικά.

• Εφαρμόζονται κατάλληλες διαδικασίες και μεμονωμένες πολιτικές ασφάλειας για την υποστήριξη της πολιτικής, συμπεριλαμβανομένων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων προστασίας.

• Διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τη νομοθεσία και τις απαιτήσεις του ISO 27001: 2013 και με τη διαρκή παρακολούθηση της εφαρμογής του ISMS.

• Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υπεύθυνος για τη διατήρηση της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών και για την παροχή υποστήριξης και συμβουλών κατά την εφαρμογή της.

• Η ανώτατη διοίκηση της ΕΛΤΡΑΚ είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών καθώς και για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης του υπό επίβλεψη προσωπικού.

• Η συμμόρφωση με την Πολιτική Ασφάλειας Πληροφοριών είναι υποχρεωτική για όλα τα μέρη που έχουν συνεργαστεί ή συνεργάζονται με την ΕΛΤΡΑΚ.

• Οποιεσδήποτε παραβιάσεις της Πολιτικής Ασφάλειας Πληροφοριών υπόκεινται σε πειθαρχικά μέτρα. Η απόφαση εξαρτάται από τη φύση και τον αντίκτυπο της παραβίασης.