Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (08.03.2010) - eltrak