Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (12.01.2012) - eltrak