Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (13.12.2010) - eltrak