Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (10.12.2010) - eltrak