Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.01.2013) - eltrak