Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (15.10.2009) - eltrak