Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.10.2009) - eltrak