Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.03.2010) - eltrak