Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (16.05.2012) - eltrak