Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.02.2014) - eltrak