Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (19.03.2013) - eltrak