Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (20.06.2012) - eltrak