Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.02.2013) - eltrak