Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (21.02.2013) - eltrak