Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (22.03.2013) - eltrak