Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.03.2012) - eltrak