Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.04.2014) - eltrak