Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (24.03.2010) - eltrak