Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (25.10.2012) - eltrak