Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.10.2012) - eltrak