Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.04.2010) - eltrak