Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (23.04.2010) - eltrak