Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.02.2013) - eltrak