Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.02.2013) - eltrak