Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.05.2014) - eltrak