Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (26.05.2014) - eltrak