Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (27.10.2010) - eltrak