Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (28.05.2012) - eltrak