Ανακοίνωση για Αγορά Ιδίων Μετοχών (29.05.2012) - eltrak