Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (04.09.2019) - eltrak