Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (07.11.2019) - eltrak