Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (12.12.2019) - eltrak