Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (13.01.2020) - eltrak