Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (13.11.2019) - eltrak