Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (18.10.2019) - eltrak