Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (20.11.2019) - eltrak