Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (21.08.2019) - eltrak