Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (22.08.2019) - eltrak