Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας του Ν. 3556/2007 (25.09.2019) (2) - eltrak