Αποφάσεις Τακτικής Γενικής Συνέλευσης (08.09.2017) - eltrak