Εκπάιδευση και Ανάπτυξη

 

Εκπάιδευση

Ο δρόμος της ανάπτυξης ανοίγεται με την εκπαίδευση και για αυτό η εκπαίδευση αποτελεί πολύ βασικό κομμάτι της εταιρείας και παρακολουθείτε συστηματικά. Είναι εξατομικευμένη για τον κάθε εργαζόμενο και αφορά το σύνολο των ανθρώπων ανεξαρτήτως εμπειρίας,  γνώσεων και θέσης. Οι εκπαιδεύσεις διεξάγονται  εσωτερικά από έμπειρους συναδέλφους ή  από συνεργαζόμενους εξωτερικούς φορείς. Επιπλέον μεγάλο μέρος των εκπαιδεύσεων γίνονται στο  εξωτερικό σε εκπαιδευτικές μονάδες της Caterpillar και τον άλλων οίκων που εκπροσωπεί ο  Όμιλος ΕΛΤΡΑΚ. Τέλος, γίνεται χρήση online πλατφορμών εκπαίδευσης όπως , CAT University -DPC , logisnextacademy, -paldesk.palfinge.

 

Ετήσιο σύστημα αξιολόγησης

Με γνώμονά τη διασφάλιση συνθηκών ίσης μεταχείρισης, ισότητας ευκαιριών όλων των εργαζομένων και απώτερο σκοπό αυτό-βελτίωση και ευημερία του εργαζομένου, η εταιρεία έχει ακολουθήσει ένα μοντέλο το οποίο εξασφαλίζει την απόλυτη διαφάνεια της όλης διαδικασίας.

Η αξιολόγηση λειτουργεί ως ένα εργαλείο αναγνώρισης της συνεισφοράς κάθε εργαζομένου στην επίτευξη των στόχων της εταιρείας και κατ’ επέκταση της ανταμοιβής τους. Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης χρησιμοποιούνται επίσης για την ανάδειξη των περιοχών που χρειάζονται βελτίωση από τον κάθε εργαζόμενο, προωθώντας την συνεχής εκπαίδευση και την προσωπική ανάπτυξή τους.

Το σύστημα αυτό αναδεικνύει τη σημασία που δίνεται στην ανάπτυξη και την ευημερία του εργαζομένου, καθώς και στη συνολική επιτυχία της εταιρείας μέσω της συνεχούς βελτίωσης και πρόοδο τους.

 

Πενταετές πλάνο ανάπτυξης

Το πενταετές πλάνο ανάπτυξης παρέχει ευκαιρίες για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, τη βελτίωση των υπαρχουσών και ανοίγει δρόμο και προοπτικές ανάπτυξης μέσα στον οργανισμό.

Μέσω του πενταετούς πλάνου ανάπτυξης, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν την επαγγελματική τους  σταδιοδρομία εντός του οργανισμού και να εξελιχθούν σε στελέχη «κλειδιά».

Το πλάνο ανάπτυξης βοηθά τους εργαζομένους να ορίσουν και να επιτύχουν προσωπικούς και επαγγελματικούς στόχους, παρέχοντάς τους τις αναγκαίες εργαλειοθήκες και την υποστήριξη που χρειάζονται. 

Η υποστήριξη δίνεται μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης. Mε αυτό τον τρόπο οι εργαζόμενοι αποκτούν την αυτοπεποίθηση και τις δεξιότητες που απαιτούνται για να επιτύχουν  τους στόχους τους και να καταξιωθούν επαγγελματικά.